Понеділок, 22 травня 2017 14:16

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 11

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ВАРІАНТ 11

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про

А Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя

Б національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.

В обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)

Г раду запорізьких козаків і обрання кошового

2. «Зложити до купи обидва береги Дніпрові... щоб обидва... приклонились під одну булаву!» — закликав герой твору «Чорна рада»

А Брюховецький

Б Черевань

В Сомко

Г Шрам

3.Основою для написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки» стали

А народні історичні пісні, перекази, думи

Б особисті враження від розповідей діда, фольклорні твори

В спогади про особисту участь в описаних подіях

Г матеріали петербурзьких архівів та інші історичні джерела

4. Видами комічного є

А комедія, трагікомедія

Б гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск

В риторичні звертання, риторичні запитання

Г анафора, епіфора, антитеза

5.Основні ознаки народної балади записано в рядку

А психологізм, незвичайність описуваних подій, трагізм

Б героїзм, поетичний заспів та величальна кінцівка

В відображають почуття та роздуми певних соціальних груп

Г глибокий ліризм, викликаний переживаннями, пов’язаними з особистим життям

6. Зачинателем нової української літератури на західних землях України вважають

А І. Котляревського

Б П. Куліша

В Г. Квітку-Основ’яненка

Г М. Шашкевича

7. Про оплакування полеглого зозулями-жалібницями йдеться в баладі

А «Ой летіла стріла»

Б «Лілея»

В «Ой на горі вогонь горить»

Г «Козака несуть»

8. Біблія розпочинається

А Апокаліпсисом

Б книгою Буття

В Давидовими псалмами

Г Євангелієм від Матвія

9. Літописи належать до літератури

А перекладної світської

Б перекладної церковної

В оригінальної

Г агіографічної

10. Найталановитішим письменником-полемістом уважають

А Герасима Смотрицького

Б Василя Острозького

В Івана Вишенського

Г Петра Могилу

11. До козацьких літописів належить

А «Галицько-Волинський літопис»

Б «Київський літопис»

В «Повість минулих літ»

Г «Літопис Самовидця»

12. Однією із жанрових форм шкільної драми є

А містерія

Б інтермедія

В декламація

Г шкільний діалог

13. Вертеп — це

А невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми

Б дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

В старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси

Г перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб

14. Іван Котляревський працював над «Енеїдою» близько

А 10 років

Б 20 років

В 30 років

Г 35 років

15. Зав’язкою в сюжеті п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» є

А зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж

Б побачення Наталки з Петром

В згода Наталки вийти заміж за возного

Г відмова возного від Наталки на користь Петра

16. Автор утверджує закони народної моралі, за якими на статку, що отриманий нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш, у творі

А «Інститутка»

Б «Вечір проти Івана Купала»

В «Маруся»

Г «Наталка Полтавка»

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

17. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка

1 1837-1843

2 1843-1847

3 1847-1857

4 1857-1861

А період «трьох літ»

Б період останніх років життя

В ранній період

Г період заслання

Д період навчання

Відповідь

1-В

2-А

3-Г

4-Б

18. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють

1 Низ, Евріал, Турн

2 Черевань, Матвій Гвинтовка, княгиня

3 Прокіп, Устина, Катря

4 Терпилиха, Макогоненко, Т етерваковський

А «Інститутка»

Б «Наталка Полтавка» В «Кавказ»

Г «Енеїда»

Д «Чорна рада»

Відповідь

1-Г

2-Д

3-А

4-Б

 

19. Установіть відповідність між тропами та їх прикладами

1 Заплету віночок,

Заплету шовковий,

На щастя, на долю,

На чорні брови.

2 Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

3 Ой весна, весна — днем красна,

Що ти нам, весно, принесла?

4 Та вдарили з семи гармат

У середу вранці,

Накидали за годину

Панів повні шанці...

А персоніфікація

Б рефрен

В гіпербола

Г епітет

Д анафора

 

Відповідь

1-Д

2-Б

3-А

4-В

 

20. Установіть відповідність епізодів твору Марка Вовчка «Інститутка» та елементів сюжету, до яких вони належать

1 загострення стосунків панночки з кріпаками, її одруження і переїзд на хутір

2 сцена, у якій пані побила стару кріпачку. Хотіла побити й Устину, але на перешкоді став Прокіп

3 І розділ, у якому читач знайомиться з оповідачкою Устиною; про людей та події розповідається крізь призму світосприйняття героїні

4 приїзд панночки й обрання Устини покоївкою

А кульмінація

Б розвиток дії

В зав’язка

Г експозиція

Д розв’язка

Відповідь

1-Б

2-А

3-Г

4-В

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Перша пам’ятка українського письменства, що була укладена розмовною українською мовою і започаткувала становлення нової української літератури, — «Енеїда».

22. Невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми, — інтермедії.

23. Відгуком на тогочасну імперську політику Росії є твір Т. Шевченка «Кавказ».

24. За жанром твір В. Забіли «Соловей» — елегія.

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

 

25.    Яке значення алегоричних образів байок Григорія Сковороди?

Як байкар Григорій Сковорода мав своїх попередників в Україні. Алегоричні сюжетні оповідання з повчальними висновками здавна відомі в народній творчості. Уже в XVII ст. з’являється і літературна байка, але як складова частина деяких проповідей, полемічних послань. Подібними прийомами користувався також Сковорода у власних філософських трактатах. Але він пішов далі від своїх попередників, виділивши байку в самостійний жанр. Свідченням цього була його збірка «Басні Харьковскія» (1774). Тому Сковороду вважають зачинателем української літературної байки.

Збірка «Басні Харьковскія» складається із 30 байок, які мають дидактичне і філософське спрямування. Автор роздумує над багатьма явищами сучасного йому життя. Його цікавили не стільки побутові явища, скільки людська природа, душа людини, її серце. «Басні Харьковскія» написані прозою. Вони складаються з двох частин: фабули і «сили», тобто висновку, моралі, яка в останніх п’ятнадцяти байках значно переважає за обсягом фабулу, перетворюючись на невеликий філософський трактат. В окремих байках «сила» є синтезом тематично споріднених прислів’їв і приказок. Посилається автор і на висловлювання видатних мислителів або тексти з Біблії.

Основну групу байок Сковорода присвятив прославленню суспільно-корисної, «сродної» праці, відповідної природним покликанням і здібностям людини. Так, у байці «Бджола та Шершень» письменник розкриває суспільне й моральне значення праці. Перша частина байки — це короткий діалог між працьовитою Бджолою і дармоїдом Шершнем. Шершень називає Бджолу «глупою» за те, що вона так пильно трудиться, а плоди її праці забирають люди. Бджола відповідає, що їм, бджолам, набагато приємніше саме збирати мед, ніж його споживати: «К сему мьі рожденьї».

А далі йде повчальна частина— «сила». Автор роз’яснює, що Шершень — це людина, яка живе «хищенієм чуждаго» і лише для того, щоб їсти і пити. А Бджола— це «герб мудраго человека», що займається «сродною» працею. Сковорода впродовж усього життя роздумував над проблемою «сро-дності». Сенс життя — у тому, щоб знайти себе у творчій праці на благо інших. На прикладі тварин (собаки й кота) автор розвиває цю ідею: «И нет радостнее, как жить по натуре». Свої роздуми про те, що треба вчитися жити згідно з природою, він підсумовує цитатою з Епікура: «Благодареніє блажен-ной натуре за то, что нужное сделала нетрудньїм, а трудное ненужньїм». А вся байка завершується словами апостола Павла: «Иже єсть всяческая во всем...» Усе на світі має глибокий зміст («всяческая во всем»), і завдання людини цей зміст знаходити насамперед у своїй душі, у своєму серці й у всьому сущому.

У байці «Олениця і Кабан» Сковорода знову повертається до ідеї природженої («сродної») праці, адже про людину судять не за її одягом чи словами, а за справами. Тому Олениця називає Кабана так само, як і раніше, хоч він «підвищений у Барани»: «Ви ж так само, як і колись, риєте землю і ламаєте тини».

У ряді байок («Собака і Вовк», «Соловей, Жайворонок і Дрізд») Сковорода прославляє дружбу людей. У байці «Собака і Вовк» автор називає своїх персонажів античними іменами (пастух Тітир, собаки Левкон і Фирідам), немовби підкреслюючи цим самим важливість теми. Дві собаки, які жили у великій дружбі, прославились серед диких і домашніх тварин. Вовк, «побуж-ден их славою», намагався стати третім їх другом. Він розказав собакам про своє знатне походження і «модні науки», які вивчав. А щоб ще більше прихилити до себе собак, нагадав, що він у чомусь схожий на них — «голосом і волосом». І цитує латинське прислів’я: «Бог веде подібне до подібного». Однак собаки не погоджуються на дружбу з Вовком, хоч він і в чомусь подібний до них, бо серце його «далече отстоит». Єднаючись, люди мусять бути чесними, мати єдність сердець і поглядів. У Вовка ж — «лукавий взор», «косо» спрямований на баранчика. У «силі» стверджена думка про те, що дружбу може утвердити тільки «сердце, в мьіслях согласное, и одинокая честность».

 

Отже, байки Сковороди були значним досягненням у цьому жанрі в давній українській літературі. Письменник через алегорії утверджував у них найвищі людські чесноти: працьовитість, скромність, чесність, порядність — і вивів цей жанр на самостійний шлях розвитку

Переглядів 891 разів Останнє редагування Понеділок, 22 травня 2017 14:29
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.