Понеділок, 22 травня 2017 14:23

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 4

Автор 
Оцініть матеріал!
(2 голосів)


ВАРІАНТ 4

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Мотив вірності, закоханості молодих сердець звучить у пісні

А «Гиля, гиля, сиві гуси»

Б «Місяць на небі, зіроньки сяють»

В «За городом качки пливуть»

Г «Лугом іду, коня веду»

2. Пісня «Ой на горі вогонь горить» належить до

А календарно-обрядових пісень

Б соціально-побутових пісень

В родинно-побутових пісень

Г балад

3. Новий Заповіт являє собою

А розповідь про воскресіння Ісуса Христа

Б розповідь про пророка Мойсея

В окремі епізоди з історії стародавніх іудеїв

Г розповідь про народження, життя і мученицьку смерть Ісуса Христа

4. Основними жанрами полемічної літератури є

А повчання, літопис

Б хроніка, апокриф

В послання, памфлет, трактат

Г псалом, повість, притча

5.Найвідоміша в поетичній спадщині Григорія Сковороди збірка має назву

А «Байки харківські»

Б «Сад божественних пісень»

В«De libertate»

Г «Хто серцем чистий і душею»

6.Найдавнішою пам’яткою українського письменства є

А «Галицько-Волинський літопис»

Б «Слово про похід Ігорів»

В «Київський літопис»

Г «Повість минулих літ»

7. Г. Сковорода є найвидатнішою постаттю в культурному й літературному житті України

А XVIII ст.

Б XV ст.

В XII ст.

Г XVI ст.

8. Біблійний фразеологізм фіговий листок означає

А найбільш вишукану прикрасу

Б облудне прикриття чогось непристойного

В перешкоду на шляху до здійснення мети

Г причину скоєння злочину

9. Вислів Іти в народ... вчитися в нього мудрості був девізом

А Південного товариства декабристів

Б «Руської трійці»

В Братства тарасівців

Г Кирило-Мефодіївського братства

10. Першим драматичним твором нової української літератури є

А «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченка

Б «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського

В «Шельменко-денщик» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

Г «Сватання на Гончарівці» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

11.У п’єсі «Наталка Полтавка» пісню «Ой під вишнею...» співає

А Петро

Б виборний Макогоненко

В Микола

Г возний Тетерваковський

12.«Люблю, люблю, божусь кліщами, / Ковадлом, молотом, міхами». У рядках поеми «Енеїда» автор для створення комічного ефекту використав

А діалектизми

Б історизми

В архаїзми

Г професіоналізми

13. «Будеш, батьку, панувати, / Поки живуть люди, / Поки сонце з неба сяє, / Тебе не забудуть!» — пророкував безсмертя

А Г. Сковороді Т. Шевченко

Б Т. Шевченку І. Франко

В І. Котляревському Т. Шевченко

Г І. Котляревський Г. Квітці-Основ’яненку

14.На цій ілюстрації — герої твору

А «Катерина»

Б «Енеїда»

В «Маруся»

Г «Наталка Полтавка»

 

15. Сатиричною є поема Тараса Шевченка

А «Кавказ»

Б «Сон» («У всякого своя доля...»)

В «Гайдамаки»

Г «Катерина»

16.За жанром твір Т. Шевченка «До Основ’яненка» є

А думкою

Б елегією

В посланням

Г медитацією

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

1 «Наталка Полтавка»

2«Енеїда»

3«Маруся»

4«Вечір проти Івана Купала»

А сентиментально-реалістична повість

Б бурлескно-травестійна поема

В оповідання

Г соціально-побутова драма

Д роман у віршах

 

Відповідь

 

1-Г «Наталка Полтавка» — соціально-побутова драма

2-Б «Енеїда» — бурлескно-травестійна поема

3-A «Маруся» — сентиментально-реалістична повість

4-В «Вечір проти Івана Купала» — оповідання

 

18. Установіть відповідність між персонажами творів та їх характеристиками

1 «Сіда, ряба, беззуба, коса, / Розхристана, простоволоса...»

2 «Золото — не дівка!.. Окрім того, що красива, розумна. .. — яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою...»

3 «Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці — як тернові ягідки, брівоньки — як на шнурочку»

4 «І що ж то за хороша з лиця була! І в кого вона така вродилася! Здається, і не змалювати такої кралі!..»

А Наталка Полтавка

Б Маруся

В Сивілла

Г Дідона

Д панночка- інститутка

Відповідь

 

1-В «Сіда, ряба, беззуба, коса, / Розхристана, простоволоса...» — Сивілла

2-А «Золото — не дівка!.. Окрім того, що красива, розумна... — яке в неї

добре серце, як вона поважає матір свою...» — Наталка Полтавка

3-Б «Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці — як тернові ягідки, брівоньки — як на шнурочку» — Маруся

4-Д «І що ж то за хороша з лиця була! І в кого вона така вродилася!

Здається, і не змалювати такої кралі!..» — панночка-інститутка

 

19. Установіть відповідність між художніми напрямами та їх характеристиками

1 напрям у європейській літературі та мистецтві XVII - поч. XIX ст., для якого характерна орієнтація на античне мистецтво, а також раціоналізм, що виявляється у чіткості, продуманості твору, гармонії частини і цілого

2 літературний напрям другої половини XVIII - початку XIX ст., що характеризувався особливою увагою до духовного світу людини і відзначався ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів

3 художній метод і творчий напрям, для якого характерні бурхливі почуття, незвичайність в обставинах, зовнішності героя; герой обов’язково протиставляється натовпу

4 художній напрям у літературі й мистецтві, основоположною для якого є проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу особистості

А романтизм

Б класицизм

В сентименталізм

Г реалізм

Д бароко

 

Відповідь

 

1-Б напрям у європейській літературі та мистецтві XVII - поч. XIX ст., для якого характерна орієнтація на античне мистецтво, а також раціоналізм, що виявляється у чіткості, продуманості твору, гармонії частини і цілого — класицизм

 

2-В літературний напрям другої половини XVIII - початку XIX ст., що характеризувався особливою увагою до духовного світу людини і відзначався ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів — сентименталізм

 

3-A художній метод і творчий напрям, для якого характерні бурхливі почуття, незвичайність в обставинах, зовнішності героя; герой обов’язково протиставляється натовпу — романтизм

 

4-Г художній напрям у літературі й мистецтві, основоположною для якого є проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу особистості — реалізм

 

20.    Установіть відповідність між художніми напрямами та їх представниками

1 романтизм

2 сентименталізм

3 реалізм

4 монументалізм

А Григорій Квітка-Основ’яненко

Б Маркіян Шашкевич

В Тарас Шевченко (період «трьох літ»)

Г Іван Котляревський («Енеїда»)

Д «Повість минулих літ»

Відповідь

 

1-Б романтизм — Маркіян Шашкевич

2-А сентименталізм— Григорій Квітка-Основ’яненко

3-В реалізм — Тарас Шевченко (період «трьох літ»)

4-Д монументалізм — «Повість минулих літ»

 

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21.Вірш Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права» використав у своїй творчості

Котляревський.

22.Теорію і практику курйозного віршування розробив

І. Величковський.

23.«Пізнавай себе, а пізнавши — удосконалюй», — у цьому, за Г. Сковородою,

полягає ідея «сродної» праці.

24.Кульмінацією повісті «Маруся» є

                        є смерть Марусі.

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25.Чи можна погоджуватись із думкою, що «Енеїда» Івана Котляревського — це енциклопедія українського народознавства?

 

Так, думка про те, що «Енеїда» Івана Котляревського — це енциклопедія українського народознавства, — незаперечна, адже, перевдягнувши своїх персонажів в українське національне вбрання, автор змальовує життя України XVIII - початку XIX століття. І. Котляревський виступає в «Енеїді» знавцем усної народної творчості та блискучим побутописцем. У творі широко представлені фольклорні традиції та етнографічні деталі.

Дуже часто в поемі йдеться про частування і прийоми гостей, що дало можливість автору детально описати, як зустрічають гостя українці, які страви входять до національної кухні. Наприклад, приймаючи Енея, Дідона частує його галушками і кулешем. Після обіду почалися розваги, заграла музика, усі пішли танцювати. Танцюють троянці та жителі Карфагена українські народні танці.

У поемі відтворено і характерне для того часу чумакування. В «Енеїді» воно згадується в комічному плані. Побачивши обідраних троянців уперше, Дідона спитала, чи не чумаки вони. Привезену з Криму сіль троянці, як дорогий у той час продукт, разом з іншими подарунками віддають Латинові.

Чудову картину з життя давньої України автор змальовує у сцені вивчення троянцями латинської граматики. За наказом Енея вони купили «Піярську граматику», тобто підручник, за яким учився і сам Котляревський. Щоб вивчити латинську мову, троянці користуються основним методом тогочасного навчання— визубрюють «граматику» напам’ять. Письменник сатирично зображує традиції схоластичної школи, коли учнів примушували заучувати підручники слово в слово, не турбуючись про розуміння змісту.

Є у творі також згадки про речі хатнього і господарського вжитку: у Ді-дони троянці їдять з «полив’яних мисок» і «кленових тарілок». З «Енеїди» довідуємося і про національне вбрання українців кінця XVIII - початку XIX століття — жіноче і чоловіче, селянське і панське, буденне і святкове. Венера носить «очіпок грезетовий», а на гулянні в Дідони дівчата танцювали в дро-бушках, у чоботах і свитках.

У поемі знайшли широке відображення фольклорні звичаї, повір’я, народне мистецтво. Картини вечорниць, похорону, поминок, ворожіння за своєю точністю наближаються до етнографічних записів. Особливо часто звертається Котляревський до відтворення обрядів заклинання, лікування й чаклування, якими користувалися ворожки та знахарі. Венера скаржиться Нептунові, що пожежею на флоті Еней був так наляканий, що «насилу баби одшептали». Невтес радить Енеєві «заплювати горе». Поема подає відомості про давні ігри («у свиню», «у панаса», «у ворона»), про танці та пісні до них («горлиця», «журавель»).

Відтворення в «Енеїді» етнографії народу надає їй яскравого і чарівного національного колориту. Це одна з головних особливостей поеми. Національний колорит посилюється конкретним географічним визначенням місця зображуваних подій: тут згадуються назви міст і сіл України (Полтава, Реше-тилівка), а також є згадки про історичні події (часи Богдана Хмельницького, гайдамаччина).

 

Отже, у поемі «Енеїда» Котляревський всебічно відтворив побут України XVIII - початку XIX століття. Яскравий і соковитий національний колорит є одним із засобів зображення сучасної письменникові дійсності. Цей твір — справжня енциклопедія життя України того часу, тому що в ньому повно та правдиво передано особливості епохи.

Переглядів 2036 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.