загрузка...

Examination Card № 10

I. Reading 1D 2F 3В 4Е 5А 6G

II. Writing

1 В describe

2 D honest

3 В wish

4C mainly

5D space    

6A against

7D stricter 8        В on

Dear Sam,

I’m writing to you to remind that the weather in Ukraine is rather severe in De­cember and January. The temperature is usually below zero and it often snows. So don’t forget to take warm clothes when you go to Ukraine.

Любий Семе!

Christmas holidays are very popular in Ukraine and we have many traditions of celebrating them We celebrate Christmas Eve on January 6th. Our family is going to have the Holy Supper on this day. After it we are going to sing carols and visit my grandparents. The next day is Christmas — the holiday of wealth, happiness and peace. This holiday has its special warm family atmosphere. Our family is going to get to­gether at our home. I’m sure you’ll like Christmas holidays in Ukraine.

Bohdan

 

Пишу нагадати тобі, що погода в Україні доволі холодна в грудні та січні. Температура повітря зазвичай нижча нуля, і часто йде сніг. Тому не забудь узяти із собою теплий одяг, коли їхатимеш в Україну.

Різдвяні свята дуже популярні в Україні, і в нас є багато традицій їх­нього святкування. Ми святкуємо Святвечір 6 січня. Наша сім’я збе­реться за Святою вечерею в цей день. Після цього ми колядуватимемо і від­відаємо моїх бабусю і дідуся. Наступ­ного дня Різдво— свято багатства, щастя і миру. Це свято несе особливу теплу сімейну атмосферу. Наша ро­дина збереться разом у нашому домі. Я впевнений, що тобі сподобаються Різдвяні свята в Україні.

Богдан

 

III.     Speaking

The climate of Ukraine is determined by its geographical location. In general it is temperately continental, changing from one region of the country to another. So the cli­mate of the western regions is mild, while the climate of the eastern ones is sharp.

A characteristic feature of the climate is an increase in its continental nature from west to east. A feature of Ukraine’s climate is the considerable fluctuation in weather conditions from year to year.

The average yearly temperature in Ukraine varies between +5.5°C, +7°C in the north and +11°C, +13°C in the south.

The coldest month is January with seven degrees below zero. The warmest month is July with seventeen degrees above zero.

The highest rainfall is observed in the western part of Ukraine, in the Carpathians. This is the wettest place in Ukraine. The rains are few on the coastline of the Black Sea and the Sea of Azov. On the main part of the country rain fells enough to cultivate different agricultural plants.

The outstanding features of the climate of Britain are its humidity, mildness and var­iability. The West which is washed by the

Atlantic Ocean and the Irish Sea, is wetter than the coast washed by the North Sea. Rain fells on the British Isles every month of the year. In winter the continent of Europe gets colder with increasing distance from the Atlantic. And a similar effect can be noticed on the British Isles because eastern Britain feces the colder parts of the continent whereas western Britain feces the relatively warm Atlantic. The coldest parts of the Brit­ish Isles are in Scotland.

In winter they have all sorts of weath­er. Sometimes it rains, sometimes it snows and they also have fog and frost. The rivers and lakes are seldom covered with ice.

In January the warmest parts are south-western Ireland and south-western England. There snow is rare and it never lies on the ground for long. The spring, too, comes here earlier.

Thanks to the mild climate there are a lot of evergreen plants in Great Britain, and the country is always green. Grass grows all the year round.

It is interesting to compare the cli­mate of Ukraine with that of Great Britain. Comparing the climate of two countries we may say that summers are hotter in Ukraine and winters are colder. Though Ukraine lies further south than Great Britain its conti­nental climate is determined by the differ­ences between these tw o countries.

The fogs are not so frequent in our country as in Great Britain, and the winter temperature in England is on the average about ten degrees higher than in our coun­try, but summers are hotter in Ukraine than in England.

Клімат України визначається її гео­графічним положенням. Узагалі він помірно континентальний, але у різних регіонах інший. Так. клімат західних областей — м'який, тоді як східних ре­гіонів — різкий.

Характерною рисою клімату є зро­стання його континентальних власти­востей від заходу до сходу. Ознакою клімату України є значне коливання погодних умов з року в рік.

Середня річна температура в Украї­ні коливається від + 5°С до +7°С на півночі і від + 11 °С до + 13°С на півдні.

Найхолодніший місяць — січень із середньою температурою 7° С нижче нуля. Найтепліший— липень із 17° С вище нуля.

Найбільша кількість опадів спосте­рігається у західній частині України, у Карпатах. Тут в Україні найвологіше. Найменше дощів випадає на узбережжі Чорного й Азовського морів. У біль­шості районів країни дощів випадає достатньо, щоб вирощувати різномані­тні сільськогосподарські рослини.

Визначальними рисами клімату Британії є його вологість, м’якість і рі­зноманітність. Захід, що омивають во­ди Атлантичного океану й Ірландсько­го моря, вологіший, ніж узбережжя Північного моря. Дощі на Британських островах трапляються кожного місяця протягом року. Узимку на європейсь­кому континенті що далі від Атланти­ки. то холодніше. Подібне спостеріга­ється й на Британських островах, тому що східна Британія звернена до холод­ної частини континенту, тоді як захід­на Британія близька до теплої Атлан­тики. Найхолоднішою частиною Бри­танських островів є Шотландія.

Узимку в Британії буває найрізно­манітніша погода. Іноді дощить, іноді падає сніг, а ще трапляються тумани и ожеледь. Річки й озера рідко вкрива­ються кригою.

У січні найтепліше в південно-західній Ірландії й Англії. Сніг тут — рідкість і ніколи не лежить на землі довго. Весна також настає тут раніше.

Завдяки м’якому клімату у Великій Британії чимало вічнозелених рослин і країна завжди зелена, трава росте тут скрізь увесь рік.

Цікаво порівнювати клімат Украї­ни та Великої Британії. Порівнюючи клімат двох країн, можна зауважити, що влітку в Україні спекотніше, а взи­мку— холодніше. Хоча Україна роз­ташована далі на південь, ніж Велика Британія. її континентальний клімат визначається наявними відмінностями між теми країнами.

Тумани не такі часті в нашій країні, ніж у Великій Британії, а зимова тем­пература в Англії у середньому приб­лизно на десять градусів вища, ніж у нас, але влітку спекотніше в Україні, ніж в Англії.

Examination Card № 9

I. Reading 1А 2С 3С 4С

II. Writing

1 С told 

2 Aafter

3 A tell  

4 С on

5 В threatened     

6 С whose

7 В said 

8 С out of

Hi, Andrew,

Thank you for the invitation to spend the weekend in your grandfather's house in the vil­lage. I think it would be great to spend some free time on the nature. Tell me the region where the village is situated What about the activities we are going to do? Is there a river or a lake not far from the house? If there is any, we can take some fishing rods and go fishing. Write me back.

Best wishes,

Victor

 

Привіт. Андрію!

Дякую за запрошення провести вихідні в селі у твого дідуся. Ду­маю, це було б чудово провести ві­льний час на природі. Розкажи ме­ні, в якому регіоні розташовано се­лище? Чим ми там займемося? Чи є неподалік річка чи озеро? Якщо є, ми могли б взяти кілька вудок і пі­ти порибалити. Відпиши мені.

З найщирішнми побажаннями.

Віктор

 

III.     Speaking

The Olympic Games start their his­tory in Ancient Greece in far 776 BC. Several cities sent their best athletes to compete in running, jumping, throwing discus and javelin, foot race, and wres­tling. The winner was prized with the lau­rel wreath. From the 4th century till the 19th century the Games were not held

The revival of the Olympic Games in modem history is connected with the name of Pierre de Coubertin, who has found International Olympic Committee (IOC). In 1896 the first modern Olympic Games were held. De Coubertin suggested the motto of the games: ‘Swifter. Higher. Stronger.’ Since that time the Games were held regularly with the exception for the periods of World Wars I and II

Modem Olympic Games due to tele­vision has become an event of universal meaning and a serious business. The open­ing and closing ceremonies are broadcast at prime time and collect millions’ audi­ence. Countries struggle for the chance to host the Olympics on their territories. Sportsmen get enormous grants for their victories. People of the whole planet watch the Olympic reports and support their favourite sportsmen.

The most recent Olympic Games is commonly known as ‘London 2012’, was a major international multi-sports event cele­brated in the tradition of the Olympic Games. It took place in London, the United Kingdom, from 27 July to 12 August 2012. More than 10.000 athletes from 204 Na­tional Olympic Committees participated.

During the Games, Michael Phelps became the most decorated Olympic ath­lete of all time, winning his 22nd medal. Saudi Arabia, Qatar and Brunei have sent female competitors to the Olympic Games for the first time. Moreover, women’s boxing was included for the first time. Thus, the Games became the first at which every sport bad female competitors.

So if you want to become an Olym­pic champion you are to be strong-willed, determined and energetic, to try harder in your kind of sports, to be more persistent and devoted to what you do. You should plan your every day carefully. Sport teaches you to be more organized thus more successful and to become a winner and a champion.

 

Олімпійські ігри вперше відбулися в Стародавній Греції в далекому 776 році до н. е. Кілька міст посилали своїх найкращих атлетів на змагання з бігу, стрибків, метання диска та списа, спортивної ходьби й боротьби. Пере­можець отримував лавровий вінець. З четвертого до дев’ятнадцятого сто­ліття ігри не проводилися.

Відродження Олімпійських ігор в сучасній історії пов’язане з іменем П’єра де Кубертена, який заснував Міжнародний олімпійський комітет (МОК). В 1896 були проведені перші сучасні Олімпійські ігри. Де Кубертен запропонував девіз ігор: «Швидше. Вище. Сильніше». З того часу ігри ре­гулярно проводилися, за винятком пе­ріодів Першої та Другої світових воєн.

Завдяки телебаченню сучасні Олімпійські ігри стали подією світово­го значення та серйозним бізнесом. Церемонії відкриття та закриття тран­слюють у зручний ефірний час і зби­рають мільйонні аудиторії. Країни ви­борюють право проводити в себе Олімпіаду. Спортсмени отримують значні призи за перемоги. Люди усієї планети переглядають репортажі з Олімпіади і вболівають за своїх улюб­лених спортсменів.

Нещодавні Олімпійські ігри, відомі як «Лондон-2012», були найбільшою міжнародною спортивною подією за усю історію проведення Олімпійських ігор. Вони проходили в Лондоні, Ве­ликобританії, з 27 липня по 12 серпня 2012 року. У них взяли участь більше 10000 спортсменів із 204 національних олімпійських комітетів.

Під час ігор, Майкл Фелпс став першим олімпійським спортсменом за кількістю здобутих медалей — 22 ме­далі. Саудівська Аравія, Катар і Бру­ней вперше на Олімпійських іграх представили жінок-спортсменок у складі збірних своїх країн. Більше то­го, жіночий бокс був уперше включе­ний у список ігор. Таким чином. Олім­пійські ігри 2012 року стали першими, на яких у кожному виді спорту було дозволено брати участь жінкам.

Отже, якщо ви хочете стати олім­пійським чемпіоном, то слід бути во­льовими, рішучими та енергійними, наполегливо займаєтеся спортом. Тре­ба ретельно планувати кожний свій день. Спорт вчить вас бути більш ор­ганізованими, а тому— успішними  переможцями.

Examination Card № 8

I. Reading 1B 2 A 3D 4 A

II. Writing

1) had known;

2) have arrived;

3) has been living;

4) has been; hasbroken;

5) Have you been; have heard:

6) hasn’t arrived; has been checking.

 

Dear Pamela,

Thank you for your letter, in which you asked me about the most popular hobbies among Ukrainian youth and about my bobby.

In their free time young Ukrainians go in for different sports, dance, sing, partici­pate in drama club; visit different work­shops, where they are taught useful skills like knitting or embroidering.

As for me, twice a week I have dance lessons after classes. I enjoy dancing waltz, tango, as well as rumba, samba, cha-cha-cha. I am fond of dancing. It has been my hobby since childhood. I believe that dancing helps me keep fit and shape my body. My activities have helped me to meet a lot of friends in the dance club. This kind of free time activity is very popular among Ukrainian youth. If you want to take it up, there are groups for adults, who want to start dancing. So it is never too late to start it

Best wishes,

 

Mariia

Люба Памело!

Дякую за лист, у якому ти запи­тувала про дозвілля української мо­лоді, а також про моє дозвілля.

У вільний час українська молодь займається різними вилами спорту, танцями, співами, бере участь у дра­матичних гуртках, відвідує різні сек­ції, де набуває корисних вмінь — в’язати чи вишивати.

Щодо мене, то двічі на тиждень після уроків я займаюся танцями Мені подобається танцювати вальс, танго, румбу, ча-ча-ча. Я полюбляю танці. Це моє хобі з дитинства. Вірю, що танці можуть тримати мене в гар­ній формі та формувати фігуру. За­вдяки заняттям я зустріла багато друзів у танцювальному клубі. Цей вид дозвілля дуже популярний серед української молоді. Якщо ти хочеш зайнятися танцями, то можеш запи­сатися у групу для дорослих. Ніколи не пізно почати.

З найщирішими побажаннями, Марія

 

III.     Speaking

We live in a three-room apartment in one of the new residential areas of the town. I have a separate room in it It’s not very large but it’s light and cosy. My room has white walls, white curtains, and light oak furniture. The floor is pale, too. My room is spacious enough and I havetried to do my best to make it comfortable and relaxing. I don’t have much furniture in my room. There is a bed, several book­shelves, a sofa, two armchairs, a desk, and a wardrobe for my clothes.

On the walls near bed, I posted up a collection of my photos as I’m keen on pho­tography now. Some of them are made in black and white colours. It seems to me that it is more sincere and touching. The same white and light colours prevail in the decor of the room It is modern and kept in white, green and light brown colours: the walls and the curtains are white, the armchairs and the sofa are light brown, the lamp and the carpet on the floor are green. The houseplants make my room green, too. Besides, they brighten our houses up and make the air in the room clearer. As to my room atmosphere, I think it is calm and friendly and it says much about my personality.

If I had a chance to decorate the room as I wish, I would make it in a certain style. It would be a modem or a classic style. On the walls there would be the paintings of my favourite artists and photos of my friends. My room would be light and spa­cious. I think it would be a perfect combi­nation of my personality and a room of my own. Indeed, your private space is a reflec­tion of yourself. That’s why the decoration of my room is very important to me.

Ми живемо у трикімнатній кварти­рі в одному з нових житлових районів міста. У мене окрема кімната в ній. Вона невелика, але світла і затишна. В моїй кімнаті білі стіни, білі штори і меблі кольору світлого дуба. Підлога також світла. Моя кімната доволі про­стора. і я намагалася зробити її зручною і такою, де можна розслабитися. У моїй кімнаті небагато меблів. Є ліжко, кілька книжкових полиць, дивак, два м’які крісла, стіл і шафа для одягу.

На стінах біля ліжка я розвісила свої світлини, оскільки зараз я захоп­лююся фотографією. Деякі з них — чорно-білі, і мені здається, що вони щиріші та більш зворушливі. Ті самі білі і світлі кольори переважають в ко­льоровій палітрі кімнати. Вона сучасна і виконана в білій, зеленій і світло-брунатній гамі: білі стіни і штори, сві­тло-брунатні крісла і диван, зелені ла­мпа і килим. Кімнатні рослини також додають зеленого кольору моїй кімна­ті. Крім того, кімнатні рослини ожив­ляють наші домівки й очищують пові­тря у кімнаті. Щодо атмосфери у моїй кімнаті, то я гадаю, що вона спокійна й приязна і говорить багато про мене.

Якби у мене була можливість при­красити кімнату так, як хочу, я зробила би її у певному стилі. Це був би сучас­ний або класичний стиль. На стінах були б картини моїх улюблених худо­жників. Моя кімната була б світлою і просторою. Думаю, це було б ідеальне поєднання моєї особистості і власного простору. Дійсно, твій особистий про­стір — відображення тебе самого. Ось чому декорування своєї кімнати так важливо для мене.

Examination Card № 7

I. Reading 1C 2 С 3D 4D

II. Writing

1) would go;

2) speak;

3) get on;

4) would have switched;

5) comes;

6) had met;

7) were;

8) would have finished.

 

I together with my classmates have got an opportunity to visit Kyiv, the capital of our country. We travelled there by train and the trip was unforgettable.

Kyiv is one of the oldest cities in Eu­rope. From time immemorial it has been the centre of Slavonic culture. There are many an­cient cathedrals and churches, museums and monuments, beautiful streets and squares in it Kyiv is famous for its Kyivo-Pecherska Lavra. More than 80 buildings were constructed on its territory during 900 years of the monastery’s existence. We were very impressed with the majesty of those buildings.

I am proud that our country has such a reach history.

 

Я разом ізкласом отримала мож­ливість відвідати Київ, столицю на­шої держави. Ми подорожували по­їздом, і поїздка була незабутньою.

Київ— одне з найстаріших міст Європи. Споконвіку він був центром слов’янської культури. Тут є багато стародавніх соборів та церков, музеїв та пам’ятників, гарних вулиць та майданів. Київ відомий Києво-Печерською лаврою. Більше 80-ти будівель було зведено на її території протягом 900 років існування монастиря. Ми були дуже вражені велич­ністю тих споруд.

Я пишаюся багатою історією на­шої країни.

 

III.     Speaking

This year I am finishing my studies at school and it is very important for me to make the right choice of profession.

Some years ago I wanted to become a doctor to help people who had problems with their health. This profession is very noble and honourable. I admire the traits of character typical of doctors, such as kindness, great responsibility, honesty and tolerance.

But this year I’ve finally decided what to do. My parents and school teachers helped me to choose my future profession. I’d like to become a teacher as my parents are. This profession is to my liking though I understand that it is a difficult job. but I like people and my dream is to bring up and teach children. But it is not an easy task to become a good teacher. You should per­fectly know the subject you teach; you must be well-educated and well-informed. More and more people realise that every educated person should know at least one foreign language. That’s why I’m going to become an English teacher.

In my opinion, it is impossible to do without foreign languages because of ex­panding economic and cultural ties of Ukraine with other countries of the world. So I made up my mind to enter the Foreign Languages Department of the Pedagogical University to continue my education.

My parents give me good advice about my future life. They strongly rec­ommend me to take some extra lessons in English, Ukrainian and History of Ukraineto pass External Independent Testing suc­cessfully. I value their practical advice and listen to them attentively.

 

Цього року я завершую навчання у школі і дуже важливо для мене зроби­ти правильний вибір професії.

Кілька років тому я хотіла стати лікарем, щоб допомагати людям, які мають проблеми зі здоров’ям. Ця про­фесія є дуже шляхетною і почесною. Я захоплююся рисами характеру, які властиві лікарям, такими як доброта, величезна відповідальність, чесність і терпимість.

Але цього року я остаточно вирі­шила, що буду робити. Батьки і вчите­лі допомогли мені обрати майбутню професію. Я хочу стати вчителем, як мої батьки. Ця професія мені подоба­ється, хоча я розумію, що це важка праця, але я люблю людей і моя мрія— виховувати і навчати дітей. Але це нелегке завдання — стати хо­рошим учителем. Ви масте досконало знати предмет, якого навчаєте, ви по­винні бути добре освіченим та інфор­мованим. Усе більше людей усвідом­люють, що кожна освічена особа має знати принаймні одну іноземну мову. Ось чому я маю намір стати вчителем англійської мови.

Я переконана, що неможливо без знання іноземних мов розширювати економічні та культурні зв’язки Украї­ни з іншими країнами світу. Отже, я вирішила вступати на факультет іно­земних мов педагогічного університе­ту для продовження своєї освіти.

Мої батьки дають мені хороші по­ради щодо майбутнього. Вони реко­мендують мені додатково навчатися англійської й української мов та історії України, щоб успішно скласти зовніш­нє незалежне оцінювання. Я ціную їхні практичні поради та уважно прислу­хаюсь до них.

 

 

Examination Card № 6

I. Reading 1A 2 В 3C 4D

II. Writing

1) Have you taken;

2) have beenworking; have just come; have nothad;

3) has the dog been;

4) haven't walked;

5) haven’t been lazing; hadn’t finished;

6) have you put.


Dear Jenny,

 

Thank you for your letter, in which you wrote about your studies at school and your favourite subjects. As for my favourite school subject it is Biology. It is an interest­ing and exciting science about life on the Earth. As you know, Biology deals with the study of the many varieties of living organ­isms, their origin and evolution. Besides, it helps us in our everyday fife to understand better our own organism

I’m interested in Biology and Medi­cine so I’m going to study them at Medical University. I think that the excellent knowledge of Biology will help to pass Ex­ternal Independent Testing successfully and to continue my studies at the university.

And what are your plans for the fu ture? Are they connected with favourite school subjects?

Best regards,

Mariia

 

 

Люба Дженні!

Дякую тобі за лист, у якому ти ро­зповіла про своє навчання в школі і про свої улюблені предмети. Щодо мене, то мій улюблений предмет у школі — це біологія. Це цікава і захоп­лива наука про життя на Землі. Як ти знаєш, біологія вивчає численні різно­види живих організмів, їх походження й еволюцію. До того ж вона допомагає нам у повсякденному житті зрозуміти краще наш власний організм.

Я цікавлюся біологією і медици­ною, тому маю намір вивчати їх у медичному університеті. Я вважаю, що відмінне знання біології допомо­же успішно скласти зовнішнє неза­лежне оцінювання та продовжити навчання в університеті.

А які твої плани на майбутнє? Чи пов'язані вони з твоїми улюбленими шкільними предметами?

З найширішими побажаннями, Марія

ІІІ.     Speaking

When we hear the word diet, we think of a way of eating that restricts certain food products. However, the word ‘diet’ from the Greek means ‘life­style’. In spite of the fact that the word ’diet' doesn’t mean eating habits at all, we almost always associate it with food, especially healthy food.

As far as food I eat is concerned. I always give priority to simple wholefood over richer fatty products. I choose healthy food such as lean meat. fish, wholemeal bread, low-fat cottage cheese, skimmed milk and yoghurt, fresh fruit and vegetables because they contain vitamins and minerals which are good for our health. I try to avoid hamburgers, hot dogs, chips, cookies, candies and soft drinks because they contain too much fat. salt and sugar and can cause different diseases like high blood pres­sure, heart problems and obesity. A lot of my classmates buy buns and pizzas during a school break and eat them up for lunch. Unfortunately, some of them don’t understand that we need food to live and we don’t live to eat food.

Modem nutrition researches have proved that eating healthy food is vitally necessary for our health. It makes our diet well-balanced and provides an ade­quate intake of energy and nutrients for maintenance of the body. An ideal diet contains fat, protein, carbohydrates, vit­amins, minerals, water and fibre all in correct proportions, which depend uponan occupation, physical condition, sex. age and climate of a region where a per­son lives. Persons who works mentally a lot of. should take less carbohydrate but more proteins. Children, manual work­ers, tall and fat persons require more food People living in cold countries consume larger quantity of food than people living in warm countries.

In my opinion, a well-balanced di­et and healthy eating habits make our life successful. In the modem world of processed and preserved foods, nutri­tionists are suggesting that a well- balanced diet contains plenty of fresh fruit and vegetables and not too much lean meat, salt or sugar. Healthy eating habits mean eating all types of food in reasonable amounts so that our body could receive all the necessary nutritive materials for an active and healthy life.

All in all, eating natural food makes my diet well-balanced and keep me healthy for a long time.


     Коли ми чуємо слово «дієта», ми ро­зуміємо спосіб вживання їжі з обмежен­ням певних продуктів. Однак, слово «діє­та» у перекладі з грецької означає «спосіб життя». Незважаючи на те, що слово «ді­єта» не означає способу вживання їжі. ми майже завжди асоціюємо його з їжею, особливо зі здоровою їжею.

Що стосується їжі, яку я вживаю, то я завжди віддаю перевагу простій та нату­ральній їжі. аніж продуктам, що містять багато жиру. Я вибираю здорову їжу, таку як пісне м’ясо, риба, цільнозерновий хліб, нежирний сир. молоко та йогурт, свіжі фрукти й овочі, тому що вони містять ві­таміни й мінерали, що корисні для нашо­го здоров'я. Я намагаюся не вживати гамбургерів, хот-догів, чипсів, печива, цукерок та безалкогольні напоїв, тому що вони містять надто багато жиру, солі та цукру і можуть бути причиною різних за­хворювань. таких як високий кров’яний тиск, проблеми із серцем та ожиріння. Ба­гато моїх однокласників купують булоч­ки та піцу під час шкільної перерви і їдять їх на сніданок. На жаль, дехто з них не розуміє, що нам потрібна їжа, щоб жити, і ми не живемо, щоб їсти.

Сучасні дослідження з харчування довели, що вживати корисну їжу життєво необхідно для нашого здоров’я. Здорова їжа робить нашу дієту збалансованою та забезпечує необхідною кількістю енергії і поживних речовин для життєдіяльності організму. Ідеальна дієта містить жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінерали, воду і харчові волокна у правильних пропорці­ях залежно від професії, фізичного стану, статі, віку людини та клімату того регіо­ну, де вона живе. Людям, які займаються напруженою розумовою діяльністю, слідвживати менше вуглеводів та більше біл­ків. Діти, робітники, які працюють фізич­но, високі та гладкі люди потребують бі­льше їжі. Люди, які живуть у холодних країнах, споживають більшу кількість їжі, ніж люди, які живуть у теплих країнах На мою думку, збалансована дієта та здорове харчування роблять наше життя успішним. У сучасному світі продуктів з хімічними добавками та консервованої їжі дієтологи вважають, що збалансована дієта містить значну кількість свіжих фруктів та овочів, обмежену кількість пі­сного м'яса, солі та цукру. Здорове хар­чування означає, що слід їсти різні про­дукти у розумній кількості, щоб наш ор­ганізм зміг отримувати всі необхідні по­живні речовини для активного та здоро­вого життя.

Справді, споживання природної їжі робить мою дієту збалансованою і допо­магає залишатися здоровим на довгі роки.

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.