загрузка...

Examination Card № 5

I. Reading 1B 2 В 3 В 4 В

II. Writing

1) at, in;

2) at, on;

3) by, at, in order to, on;

4) on;

5) on, for;

6) in.

 

Some parents think that their chil­dren shouldn’t enter talent shows. They believe that entering talent contests pre­vents children from learning.

I strongly disagree with this view. I think that everyone should be able to ex­press their own talents and abilities. In or­der to make the right choice in the future, you have to analyse your interests andabilities and try to understand what you’d like to achieve in your life. Teenagers can do this through such talent contests.

I think a talent show is one of the best ways for young people to identity themselves. Parents should help children to open and develop their abilities and talents.

 

Деякі батьки вважають, що їхні діти не повинні брати участі у талант-шоу. Вони вважають, що конкурси заважають дітям учитися.

Я категорично не згоден із цим пог­лядом. На мою думку, кожен повинен ма­ти можливість проявляти свої таланти та здібності. Щоб зробити правильний вибір у майбутньому, ви маєте проаналізувати свої інтереси й можливості та спробувати

 зрозуміти, чого ви хочете досягнути в житті. Підлити можуть зробити це за до­помогою таких конкурсів талантів.

Я вважаю талант-шоу одним з най­кращих способів самопізнання для моло­дих людей. Батьки повинні допомагати дітям відкривати та розвивати їхні здіб­ності й таланти.

 

III.     Speaking

Art is a significant part of human ex­istence. It differs people from animals: only a human being can create art and admire it. There are many different kinds of art. Painting, music, sculpture, dance, literature have come to us from ancient times and are still developing. Aside traditional arts, we have a great variety of modem kinds of art, like cinema, photography, interactive in­stallations, that were unknown to our an­cestors hundreds years ago. A lot of genres, trends and schools exist within every kind of art and each has its own characteristic features and philosophy.

But what makes somebody’s work a piece of art? What is the essential that makes a masterpiece? First of all, a new approach, technique, creativity with which the artist works. But for me the main thing in art is communication: whether a piece of art communicates some message, and whether this message can be comprehend­ed by the audience.

It is very important to teach art at school. First of all, art classes develop the ability to solve various problems cre­atively. It is a widely known fact, that people who studied art at school are more successful. Art helps children to develop self-confidence, motivation, concentra­tion and ability to communicate their thoughts and emotions. Besides, recent researches have proved the connection

between studying art and academic achievements of students. Only these two facts show the undeniable benefit of im­plementing art into curriculum.

As for me. I'm interested in arts. I love music and painting. In painting I’m a great admirer of French Impressionists. I love light of their paintings and that very special feeling of momentous wonder they bless their audience with. However, I can’t single out any favourite genre in music. My preferences depend predominantly on my mood.

I paint myself a bit and play the pi­ano. I understand pretty well that I’m not a genius, but both activities bring me much pleasure and joy.

Мистецтво це важлива складова людського існування. Мистецтво від­різняє людей від тварин: лише людська істота здатна творити мистецтво і на­солоджуватися ним. Є багато різних видів мистецтва. Живопис, музика, скульптура, танець, література прийш­ли до нас зі стародавніх часів і далі ро­звиваються. Крім традиційних, існує велике розмаїття сучасних видів мис­тецтва. таких як кіно, фотографія, ін­терактивні інсталяції, які сотні років тому були невідомі нашим предкам. У межах кожного виду мистецтва існує багато жанрів, напрямів та шкіл, і ко­жен з них володіє власними характер­ними рисами і філософією.

Але що робить чиюсь роботу ви­твором мистецтва? Що є тим суттєвим, що творить шедевр? Перш за все, це новизна в підході, техніці, креативність у роботі митця. Але для мене найголовнішим у мистецтві є комуні­кація: чи цей мистецький твір несе в собі якесь послання і чи це послання може бути почуте аудиторією.

Дуже важливо навчати мистецтва в школі. Перш за все, мистецтво розви­ває здатність творчо розв'язувати про­блеми. Широко відомо, що люди, які вивчали мистецтво в дитинстві — ус­пішніші. Мистецтво допомагає дітям розвинути впевненість у собі, умоти­вованість, уміння зосереджуватись та здатність висловлювати свої думки та емоції. Крім того, останні дослідження довели зв’язок між вивченням мистецтва та навчальними досягненнями уч­нів. Лише ці факти вказують на безза­перечну користь від уведення уроків мистецтва в навчальний план.

Щодо мене, то я цікавлюся мистец­твом. Я люблю музику та живопис. У живописі я с великою шанувальницею французьких імпресіоністів Я люблю світло їхніх картин та це особливе від­чуття невловимого дива, яким вони благословляють свою аудиторію. Од­нак я не можу виділити жодного улю­бленого жанру в музиці. Мої уподо­бання залежать, головним чином, від мого настрою.

Я трішки малюю сама і граю на пі­аніно. Я дуже добре розумію, що я не геній, але обидва заняття приносять мені задоволення та радість

Examination Card № 4

 

I. Reading

1B

2 C            

3 A/D

4 A/D

5 В             

6D

 

II. Writing

1        C was built

2          Adespite

3 C being held 

4 В will have finished

5 A must have left        

6 В However

 

Dear Jim,

Thank you for your letter. After I leave school I wish to enter the Kyiv Na­tional Linguistic University to study English and other languages there. I have a dream to be an interpreter and to work in many coun­tries abroad. Success is really important for my future profession because it’s not so easy to find a good and well-paid job nowa­days. I will be very happy when I get what I want.

Keep in touch,

Ruslan

 

Дорогий Джиме!

Дякую за лист. Закінчивши шко­лу, я хочу поступити в Київський на­ціональний лінгвістичний універси­тет, щоб вивчати там англійську та інші іноземні мови. Я мрію бути пе­рекладачем та працювати за кордо­ном. Успіх дуже важливий для моєї майбутньої професії, адже зараз не­легко знайти хорошу роботу з висо­кою зарплатнею. Я буду дуже щас­ливим. якщо отримаю те, чого хочу.

Пиши мені.

Руслан

 

III.     Speaking

Tourism means the principle of travel­ling for pleasure. Many people are in the habit of travelling over different countries in order to see the places of their respective interests like the structures of sculptural beauty, attrac­tive spots of nature and so оn. So we find a lot of foreign tourists in different countries.

Tourism is now developing as a great industry. It is obvious that tourism brings to a country many benefits.

Firstly, owing to tourism industry, lots of new jobs have been created. Indeed, the liv­ing standard of those who live and work in travelIing areas has been improvedimproved since the appearance of new high-paid careers as a tour guide or a souvenir seller. Conse­quently, more money will be derived from the travellers, which makes a great contribution to not only local but national economy. As a typ­ical example, most of Singapore’s revenue have come from tourism-related activities and thanks to that, it is becoming one of the most developed nations in the world.

Secondly, by investment for tourism, one’s country images are widely broadcast­ed to the world, which will increase one’s country role and influence on global politi­cal conferences.

However, there are some drawbacks of tourism. One clear problem is that more and more travellers coming to visit means more risky the environment is likely to be. The rubbish exposed by visitors can be harmful for our environment and health. Further­more, tourists could be a source of some se­rious illnesses. Likewise, terrorists and criminals could easily access a country in the name of tourists.

To conclude, the disadvantages of tourism are certainly understandable, but its advantages outweigh them.

 

Туризм це подорож заради за­доволення. Багато людей полюбляє подорожувати різними країнами, щоб побачити такі визначні місця, як пам’ятки культури, мальовничі при­родні куточки і т.п. Тому ми заува­жуємо так багато іноземних туристів у різних країнах.

Туризм розвивається як окрема галузь промисловості. Очевидно, що він приносить країні багато користі.

По-перше, завдяки туристичній галузі утворилося багато нових ро­бочих місць. Дійсно, стандарти життя тих, хто живе і працює в місцевос­тях із розвинутим туризмом, значно покращилися з появою таких нових видів діяльності, як туристичний агент чи продавець сувенірів. У ре­зультаті більше грошей приносять туристи, що значно покращує не ли­ше місцеву, але і державну економі­ку. Наприклад, більшість річного до­ходу Сінгапуру складається з гро­шей, отриманих з туризму, і завдяки цьому ця країна стала однією з най­розвиненіших країн світу.

По-друге, інвестування у туризм зробить країну більш відомою, що підвищить її роль та вплив на світо­вих політичних конференціях.

Однак існує декілька вад туризму. Явною проблемою є те, що зі збіль­шенням кількості туристів, підви­щиться ризик забруднення навколиш­нього середовища Сміття, яке розки­дали відвідувачі, може бути шкідли­вим для нашого навколишнього сере­довища та здоров’я. Більше того, ту­ристи можуть бути джерелом деяких важких захворювань. Також терорис­ти та злодії легко можуть потрапити в країну під виглядом туриста.

Отже, хиби туризму зрозумілі, але його переваги вагоміші.

Examination Card № З

I. Reading   1D 2А 3А 4С
II. Writing
1) is going to teach;
2) will you buy;
3) are going to name;
4) will get;
5) will you fix;
6) is going to marry.
 
Dear Nick,
Summer is coming and I have plans to go on holiday to the seaside. Would you like to join me for this trip? I think it’s a good idea to spend a few days swimming in warm sea water and lying in the sun.
I recommend you to visit Yalta, a re­sort town in Crimea, southern Ukraine, on the coast of the Black Sea. It is situated on a deep bay, surrounded by wooded moun­tains. You can see a lot of interesting places in Yalta and its suburbs: Livadiia Palace, Nikitskyi Botanical Garden, Foros

Church. My brother and I are going there in August. Write me back if you join us. Roman
Любий Ніку!
Скоро літо, і в мене є плани поїха­ти на відпочинок до моря. Чи не хотів би ти приєднатися до мене у цій поїзд­ці? Я гадаю, це непогана ідея— про­вести декілька днів, плаваючи у теплій морській воді і засмагаючи на сонці.
Я рекомендую тобі відвідати Ялту, курортне місто у Криму, в південній Україні, на березі Чорного моря. Воно розташоване у глибокій затоці, оточе­ній горами, які вкриті лісами. Ти змо­жеш побачити багато цікавих місць у Ялті та поблизу неї: палац у Лівадії, Нікітський ботанічний сад, церкву у
 
Форосі. Мій брат і я збираємося поїха­ти туди в серпні. Напиши мені, чи ти поїдеш з нами.
Роман
 
III.     Speaking
То start with I’d like to say that a teach- er-student relationship is very important for us. We spend approximately 5-7 hours a day with a teacher for almost 10 months.
I think the job of a teacher is very dif­ficult and one of the noblest professions. A teacher is the kindest, the most necessary and charitable profession. Not everyone is suitable for it and can be a good teacher. You need to be able to sacrifice a lot, to have a passionate heart and concern about the children entrusted to you to become a real master. It is one of the most responsi­ble professions because the teacher does not deal with machines or objects, but with children, the most precious and vulnerable 'material’. The teacher will inevitably in­fluence them, mould their personalities and prospects, as well as determine their priori­ties and values in life.
To my mind, the teacher should be a sample to follow because it is common knowledge that children are ‘big parrots’. They like to imitate adults, especially those in authority. Children watch them intently, study their character and soul, and copy everything they like: clothes, gestures, expressions and so on. It’s great if there is something worthy to be copied and acquired by others. But it is a great pity if there is nothing of the kind.
Indeed, a good teacher-student rela­tionship really matters much. Because un­derstanding the child’s problems, fear, or confusion will give the teacher a better un­derstanding the child’s learning difficulties. If a student frequently communicates with a
teacher, receives more guidance and praise than criticism, then the student is likely to become more trusting in that teacher, show more engagement in the studies, display better classroom behaviour and better achievements in his studies.
As for me, I greatly admire all the teachers of my school and have positive, close and supportive relationships with them But my English teacher is a person who I love the most. Her name is Nina Petrivna. She knows English perfectly and imparts all her knowledge and skills to her pupils. She is very dedicated to her work and takes care of her pupils. She seems to look happy and really enjoys teaching us. Every lesson she tries to teach us some­thing new and interesting and develops in her pupils the desire to know English bet­ter. All her lessons are very interesting, in­structive and creative. That’s why my fa­vourite subject at school is English. I’m grateful to my English teacher who made me interested in this subject I like when we discuss something interesting at the lesson or set up a role-play. My teacher usually says that English is very important to study because it is spoken all over the world. I al­so think it is worth studying, that’s why I work hard. I’ll never forget my English teacher and I’ll always appreciate her work.
Needless to say, a teacher meets a lot of challenges and hardships in his work. So he must be wise, patient and mature. I remember the time when I had problems with Maths and needed my teacher’s help with multiplying and dividing fractions. I asked my teacher and he helped me to un­derstand the material. As a matter of feсt, he changed my attitude towards Maths, showed me the the logic of this subject. Indeed, my Maths teacher positively impacted my growth, made me think logical­ly and creatively.
To sum up, I want to stress that a teacher is a person who influences on our whole life. And we should be thankful to all our teachers and try to make a relation­ship with them as good as possible.
Для початку скажу, що стосунки між вчителем і учнем дуже важливі. Адже ми проводимо близько 5-7 годин щодня з учителем упродовж майже 10 місяців.
Я вважаю, що робота вчителя дуже складна і є однією з найблагородніших професій. Професія вчителя — найдобріша, найнеобхідніша і наймилосердніша. Не кожен придатний до неї, і не
Необхідно уміти багато чим жертвува­ти, мати палке серце та турбуватися про дітей, яких тобі довірили, щоб ста­ти справжнім професіоналом. Це одна з найвідповідальніших професій, тому що вчитель має справу не з машинами чи предметами, а з дітьми — найдорогоціннішим і найуразливішим «мате ріалом». Учитель неминуче матиме на них вплив, формуватиме їхні особи­стості та плани, визначатиме їхні жит­тєві пріоритети та цінності.
На мою думку, учитель має бути прикладом для наслідування, адже за­гальновідомим фактом є те, що діти — це «великі папуги». Вони полюбляють наслідувати дорослих, особливо тих, хто авторитетний для них. Діти пильно спостерігають за ними, вивчають їхній характер і душу та копіюють усе, що подобається: одяг, жести, вирази об­личчя тощо. Чудово, коли є щось, гід­не наслідування іншими. Але як шко­да, коли нічого такого немає.
Насправді гарні стосунки між вчи­телями й учнями мають велике значен­ня. Оскільки, розуміючи дитячі про­блеми, страх чи хвилювання, учитель краще зрозуміє труднощі в навчанні. Якщо учень постійно спілкується з учи­телем, дістає від нього більше порад і
похвали, аніж критичних зауважень, то він більше довірятиме цьому вчителю, матиме кращу поведінку в класі й кращі здобутки в навчанні.
Щодо мене, то я дуже поважаю усіх вчителів нашої школи та маю позитив­ні, дружні і теплі стосунки з ними. Але найбільше я люблю вчительку англій­ської мови. Її звати Ніна Петрівна. Вона досконало знає англійську мову і віддає всі свої знання та вміння учням. Вона дуже віддана роботі й опікується своїми учнями. Вона щаслива людина, яка діс­тає задоволення, навчаючи нас. На ко­жному уроці вона намагається навчити нас чогось нового і цікавого й роз-виває в учнів бажання знати англійську мову краще. Усі її уроки дуже цікаві, повча­льні та творчі. Ось чому англійська мо­ва — мій улюблений шкільний предмет. Я вдячний своїй учительці англійської мови, яка викликала в мене інтерес до цього предмета. Мені подобається, коли ми обговорюємо щось цікаве на уроці чи граємо в рольові ігри. Учителька завжди підкреслює, що вивчати англій­ську мову дуже важливо, бо нею розмо­вляє весь світ. Я також уважаю, що ви­вчати англійську мову варто, — ось чо­му я наполегливо працюю. Я ніколи не забуду своєї вчительки англійської мо­ви і завжди цінуватиму її працю.
Справді, учителя в його роботі очі­кує безліч сумнівів і труднощів. Тому він мас бути мудрим, терплячим та до­бре підготовленим. Я згадую той час, коли у мене були проблеми з матема­тикою і я потребував допомоги вчите­ля щодо множення і ділення дробів. Я звернувся до вчителя, і він допоміг ме­ні зрозуміти матеріал. Справді, він змінив моє ставлення до математики, показав логіку цього предмета. Безу­мовно, вчитель математики позитивно вплинув на мій розвиток, навчив мене мислити логічно і творчо.
Підсумовуючи, я хочу підкреслити, що вчитель — це людина, яка впливає на все наше життя. І ми повинні бути вдячними всім наших вчителям і нама­гатися будувати відносини з ними на­стільки добре, наскільки це можливо.
 

Examination Card № 2

I. Reading     1A 2B  3D 4B

II. Writing

1 C  job    

2 C visit

3 В bored

4 Aout

5 C misunderstand       

6 Await

Hi!

My name is Anton. I’m seventeen. I live in Ukraine and I’m Ukrainian. I have read your letter in which you are looking for a pen friend on the Internet blog. I want to have a pen friend to communicate and to practice my English with.

As for me I like going in for sports: to play football and basketball. In summer I like swimming and hiking.

I want to know more about you and your life. Write me about yourself and what you like doing. I hope we’ll be good friends.

Hope to hearing from you soon.

Anton

 

Привіт!

Мене звуть Антон. Мені сімнадцять років. Я живу в Україні, я українець. Я прочитав твій лист в Інтернеті, у яко­му ти шукаєш друга за листуванням. Я також хочу мати друга за листуванням щоб спілкуватися і практикувати свою англійську.

Що стосується мене, то я люблю за­йматися спортом: грати у футбол і бас­кетбол. Влітку мені подобається плавати й ходити в походи.

Хотілося б дізнатися більше про тебе й твоє життя. Напиши мені про себе і про те, що тобі подобається. Сподіваюся, ми станемо добрими друзями.

Надіюся, що ти напишеш мені невдовзі.

Антон

 

III. Speaking

School uniforms are a must in both Ukrainian and American schools, but not all students seem to like them. More and more schools are requiring uniforms for several reasons. First of all, it has become a tradition. Long ago every educational institution had its own specific uniform so that you could de­termine from which the student was. Besides, there are such students, who believe that ‘It’s good to be the same’. While wearing a uni­form you don’t have to think every morning, what you should wear. Moreover, the differ­ent status of children is not so visible, when they wear the school uniforms.

However, the majority of students think that they should decide what to wear to school. The uniform which includes a dark blue skirt and a white or light blue shirt doesn’t look attractive and comfortable. I think that many students will agree with me that jeans are much more comfortable than skirts. So if I were a designer of a school uniform, I would suggest wearing skirts or trousers made of denim. The styles can be different, but the cloth used for outfits will be the same for each school. I believe that kind of school uniform must not cause any discomfort.

There exists an opinion that a school uniform or a school dressing code is a means of instilling a feeling of discipline in the classes as well as an atmosphere of learning. Many teachers and school admin­istrators think so. To my mind, the purpose of wearing school uniform is in the feсt, that everybody must feel their identity. I will al­so let the girls wear some adornments, like earrings, trendy bracelets or bright belts. In this case they will be satisfied wearing the styles they like and the level of knowledge will increase, I’m sure.

 

Шкільну форму обов'язково одя­гати і в українських, і в американсь­ких школах, проте не всім учням вона подобається. Все більше і більше шкіл потребують уведення форми з бага­тьох причин. Насамперед, це вже ста­ло традицією. Дуже давно у кожного навчального закладу була власна фо­рма. тому так можна було визначити, з якого закладу студент. Крім того, іс­нують учні, які вірять, що «добре бу­ти однаковими». Коли ти носиш фор­му, то не думаєш кожного ранку про те, що тобі треба одягнути. Більше то­го, діти різного статусу не так відріз­няються один від одного, якщо вони носять шкільну форму.

Однак більшість учнів вважає, що їм слід самостійно вирішувати, як одя­гатися до школи. Форма з темно-синьої спідниці та білої або світло-голубої со­рочки не є знадливою та зручною. Я га­даю, що багато учнів погодяться зі мною: джинси значно зручніші, ніж спідниці. Якби я була дизайнером шкі­льної форми, я запропонувала б носити спиниш чи штани із джинсової ткани­ни. Фасони можуть бути різними, але тканина на одяг має бути однаковою для кожної школи. Я вірю, що така фо­рма не викличе дискомфорту.

Є думка, що шкільна форма чи шкільний дрес-код— це засіб впро­вадити відчуття дисциплінованості у класах та створити атмосферу на­вчання. Багато вчителів і шкільна адміністрація так думають. На мою думку, шкільна форма є для того, щоб кожен учень зміг відчути, що він особистість. Я теж дозволила б дівчаткам надівати, наприклад сере­жки, стильні браслети чи яскраві па­ски. їм сподобається надівати те, що вони вважають модним, і рівень ус­пішності покращиться, я впевнена.

Examination Card № 1

I. Reading   1B 2 E 4C 5F

II. Writing

1) was teaming; won;

2) was enjoying; did not remember;

3) were playing; squeaked; was feeling;

4) were preparing; discovered;

5) was trying; heard;

6) were sailing; struck; didn’t like.

Dear Ann,

I’m arriving at the Heathrow air­port tomorrow. The arrival time is 12.30. I hope you will be able to meet me. You know it is my great dream to visit Lon­don so I want to visit as many interesting places in London as possible. I want to visit the British Museum, Westminster Abbey, the Houses of Parliament, and other famous sights. I also want to wan­der along Trafalgar Square, Hyde Park and the best known streets in London.

Best wishes,

Lina

 

Люба Анно!

Завтра я прибуваю до аеропорту Хітроу. Час прибуття— 12 година 30 хви­лин. Я сподіваюся, що ти зможеш мене зустріти. Ти знаєш, що відвідати Лон­дон — моя заповітна мрія, і тому я хочу відвідати якомога більше цікавих місць у Лондоні. Я хочу побувати у Британсь­кому музеї, Вестмінстерському абатстві, будинку Парламенту і в інших відомих місцях. Я також хочу погуляти на Трафальгарській площі, у Гайдпарку й пройтися найвідомішими вулицями Ло­ндона.

З найкращими побажаннями,

Ліна

III.     Speaking

Nowadays it’s especially important to learn and know foreign languages. Knowledge of foreign languages opens many doors before us, gives us many op­portunities and advantages. It helps people to understand one another and broaden the circles of friends and acquaintances, to promote cultural education and coopera­tion among nations. Moreover, knowledge of foreign languages has always been a sign of high culture and erudition.

Besides, independent Ukraine has relations with many countries. There are hundreds of joint ventures in many cities of Ukraine. A lot of foreign delegations come to our country. Our businessmen, tourists and experts often go abroad. That’s why one of the characteristic fea­tures of life in our country nowadays is a great interest in studying foreign lan­guages, mainly English.

Nowadays English is the language of international communication. Over three hundred million people speak it as a mother tongue. It is one of the official languages of thirty countries in the world, which repre­sent different cultures. It is also one of the six official languages of the United Nations Organisation and other political organisa­tions. It is the language of William Shake­speare, Charles Dickens. Bernard Shaw and other famous poets and writers.

Learning any foreign language isn’t an easy task. You have to work hard to study grammar and to learn new words. But it is well-known that doing a lot of gram­mar exercises and learning new words and phrases will improve your language skills and habits. What is more, reading books in the original, listening to the BBC news, communicating with native speakers will help in its study. All in all, I must say that learning foreign languages has changed me greatly. I have become more patient, hard­working, careful and serious.

I believe that knowledge of foreign languages makes me an intelligent and ed­ucated person. It helps me to understand another culture. Having a good command of foreign languages I am able to enjoy for­eign literature, to understand the foreign songs and films. Visiting other countries I will have no difficulty in communicating with foreigners and will escape a lot of troubles asking the way or doing shopping. Moreover, I want to be an English teacher in future, so I need to know it perfectly.

To sum up, any foreign language is worth studying. There is a proverb, As many languages you know, as many times you are a person’.

 

Сьогодні особливо важливо вчити і знати іноземні мови. Знання іноземних мов відчиняє перед нами чимало две­рей, надає широкі можливості й пере­ваги. Воно допомагає людям розуміти один одного та розширювати кола дру­зів і знайомих, сприяє пізнанню куль­тури інших народів та співпраці між ними. Більш того, знання іноземних мов завжди було ознакою високої ку­льтури й ерудиції.

Крім того, незалежна Україна має відносини з багатьма країнами. Сотні спільних підприємств утворилося у ба­гатьох містах України. До нашої краї­ни приїжджають численні іноземні де­легації. Наші бізнесмени, туристи й експерти часто перегинають кордон. Ось чому характерною ознакою сучас­ного життя нашої країни є величезний інтерес до вивчення іноземних мов, переважно англійської.

У наш час англійська мова — це мова міжнародного спілкування. По­над 300 млн осіб вважають англійську  мову рідною. Вона є однією з держав­них мов у тридцяти країнах світу, які сповідують різні культури. Вона також є однією із шести офіційних мов Орга­нізації Об’єднаних Націй та інших по­літичних організацій. Це мова, якою писали В. Шекспір. Ч. Діккенс, Б. Шоу та інші славетні поети й прозаїки.

Вивчення іноземної мови — нелегка справа. Для того щоб вивчити грамати­ку і нові слова, слід наполегливо пра­цювати. Але добре відомо, що виконан­ня великої кількості граматичних вправ і вивчення нових слів і фраз удоскона­лює мовні вміння та навички. Більш то­го, читання книжок мовою оригіналу, прослуховування новин BBC, спілку­вання з носіями мови також допоможе у її вивченні. Урешті я мушу сказати, шо вивчення іноземної мови дуже мене змінило. Я став більш терплячим, напо­легливим, уважним і серйозним.

Я переконаний, що знання інозем­них мов робить мене розумною та освіченою людиною. Воно допоможе мені зрозуміти іншу культуру. Гарне володіння іноземними мовами надає можливість насолоджуватися іншомо­вною літературою, розуміти зміст за­рубіжних пісень і фільмів. Відвідуючи інші країни, я не матиму труднощів у спілкуванні з іноземцями і позбудуся численних незручностей, запитуючи дорогу чи купуючи щось у магазині. Більше того, я хочу стати вчителем ан­глійської мови, тому мені потрібно знати її досконало.

 

Підсумовуючи, скажу, що іноземну мову варто вивчати. Побутує прис­лів'я: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина».

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.