загрузка...

Зоологія. Тип Плоскі черви. Тести 

1.      Визначте, що знаходиться у проміжках між органами плоских червів:

а)      первинна порожнина тіла;    г) паренхіма;

б)      вторинна порожнина тіла;    д) змішана порожнина тіла.

в)      кишкова порожнина;

2.      Вкажіть, що собою являє паренхіма плоских червів:

а)      різновид епітеліальної тканини;

б)      різновид сполучної тканини;

в)      різновид м’язової тканини;

г)       різновид нервової тканини;

д)      безструктурну речовину.

3.      Виберіть правильне твердження про анаеробне дихання:

а)      здатність організмів дихати без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;

б)      здатність водних організмів дихати під водою без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;

в)      дихання киснем, який надходить в організм через зябра або легені;

г)       здатність організмів розщеплювати складні органічні сполуки до про­стих із метою отримання енергії для життєдіяльності без участі кисню;

д)      здатність організмів отримувати кисень із продуктів харчування.

4.      Вкажіть, хто з названих тварин належить до плоских червів:

а)      шершень;                      г) трубочник;

б)      гострик дитячий;                  д) лейшманія;

в)      трихінела;                     е) котячий сисун.

5.      Назвіть плоского черва, для якого характерний прямий розвиток:

а)      печінковий сисун;        г) бичачий ціп’як;

б)      ехінокок;                       д) широкий стьожак.

в)      молочно-біла планарія;

Опубліковано в Біологія


Зоологія. Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні. Тести

1.      Виберіть ознаку, характерну для круглих червів:

а)      зазвичай гермафродити;

б)      мають черевний і ротовий присоски;

в)      проміжки між органами заповнені паренхімою;

г)       наявна первинна порожнина тіла.

2.      Назвіть шар щільної речовини, який виділяється гіподермою кру­глих червів і покриває поверхню їх тіла:

а)      пелікула;             г) кутикула;

б)      глікокалікс;         д) гіподерма.

в)      черепашка;

3.      Назвіть епітеліальну тканину, що покриває тіло круглих червів:

а)      пелікула;                                г) кутикула;

б)      шкірно-м’язовий мішок;       д) клітинна мембрана.

в)      гіподерма;

4.      Вкажіть, якої системи органів немає у круглих червів:

а)      статевої;     г) травної;

б)      нервової;   д) видільної.

в)      дихальної;

5.      Оберіть, що із названого вперше з’являється у круглих червів:

а)      центральна нервова система;

б)      задній відділ кишечника;

в)      яєчники;

г)       кровоносна система;

д)      видільна система.

Опубліковано в Біологія


Зоологія. Тип Кільчастічерви, або Кільчаки. Тести

1.      Вкажіть, від чого походить назва типу — Кільчаки:

а)      від здатності червів звиватися в кільце;

б)      від  того, що їх тіло поділене на сегменти (кільця); 

в)      від того, що на перерізі їх тіло має округлу форму;        

г)       від того, що їх нори у грунті мають круглу форму.

2.      Вкажіть, як називається порожнина тіла кільчастих червів:

а)      кутикула;            в) целом;

б)      параподія;         г) гіподерма.

3.      Вкажіть, як називаються м’язисті нечленисті бічні парні вирости сегментів багатощетинкових червів, які зазвичай мають пучечки щетинок і служать для пересування:

а)      метанефридії;               г) параподії;

б)      протонефридії;            д) сенсили.

в)      ганглії;

4.      З’ясуйте, скільки відділів налічує кишечник кільчастих червів:

а)      1;

б)      2;     

в)      3;

г)       4.

5.      Вкажіть клас кільчаків, для представників якого характерна наяв­ність параподій:

а)      Багатощетинкові;         в) П’явки.

б)      Малощетинкові;

Опубліковано в Біологія


Зоологія. Підцарство Багатоклітинні тварини 

Тип Кишковопорожнинні

1.      Відшукайте відповідь, де правильно вказано кількість та назви зародкових листків, що закладаються в ембріогенезі кишковопо­рожнинних:

а)      1 — ектодерма;

б)      1 — ентодерма;

в)      1 — мезодерма;

г)       2 — ектодерма й мезодерма;

д)      2 — мезодерма й ентодерма;

е)       2 — ектодерма й ентодерма;

є)       3 — ектодерма, ентодерма й мезодерма.

2.      Виберіть правильне визначення мезоглеї:

а)      внутрішній зародковий листок, який закладається між ектодермою та ентодермою;

б)      внутрішній скелет кишковопорожнинних, що складається з вапна або рогоподібної речовини;

в)      драглиста безструктурна речовина, яка знаходиться у кишковопо­рожнинних між ектодермою та ентодермою;

г)       драглиста безструктурна речовина, яка знаходиться у кишковопо­рожнинних між ектодермою та мезодермою;

д)      драглиста речовина, що утворює основну масу колонії вольвокса і виникає внаслідок ослизнення оболонок частини клітин.

3.      З’ясуйте, як називається група особин, яким властиві подібні мор­фологічні пристосування до життя за однакових умов існування:

а)      вид;                               г) життєвий цикл;

б)      життєва форма;           д) клас.

в)      симбіоз;

4.      Вкажіть життєву форму кишковопорожнинних, яка веде плаваю­чий спосіб життя:

а)      риби;                                      г) нереїси;

б)      інфузорії;                      д) поліпи.

в)      медузи;

5.      Вкажіть життєву форму кишковопорожнинних, яка веде прикрі­плений або малорухливий спосіб життя:

а)      риби;                                      г) нереїси;

б)      інфузорії;                      д) поліпи.

в)      медузи;

Опубліковано в Біологія


Зоологія.  Підцарство   Одноклітинні або Найпростіші

1.      Вкажіть організми, які належать до підцарства Найпростіші:

а)      дріжджі;

б)      одноклітинні організми, в яких немає ядра;

в)      одноклітинні тварини;

г)       одноклітинні зелені водорості;

д)      одноклітинні зелені водорості та ціанобактерії.

2.      З’ясуйте, чим регулюється біосинтез білків у інфузорій:

а)      порошицею;                                    г) хроматофорами;

б)      вегетативними ядрами;                            д)трихоцистами.

в)      генеративними ядрами;

3.      З’ясуйте, чим забезпечується збереження та передається спад­кова інформація в інфузорії-туфельки:

а)      порошицею;                                    г) хроматофорами;

б)      вегетативними ядрами;                            д) скоротливими вакуолями.

в)      генеративними ядрами;

4.      Вкажіть органели руху амеби протея:

а)      скоротливі вакуолі;                        г) псевдоподії;

б)      війки;                                               д) плавці.

в)      джгутики;

5.      Виберіть органели руху евглени зеленої:

а)      скоротлива вакуоля;                       г) джгутик;

б)      війки;                                              д) псевдоподії.

в)      плавці;

Опубліковано в Біологія


Зоологія

Зоологія — наука про тваринний світ. Тести 

1.      Назвіть групу організмів, яку вивчає зоологія:

а)      прокаріоти;                                    г) рослини;

б)      гриби;                                   д) ціанобактерії.

в)      тварини;

2.      Визначте структуру, наявність якої відрізняє тваринну клітину від рослинної:

а)      тверда клітинна стінка;                  г) глікокалікс;

б)      хлоропласти;                         д) ядро.

в)      великі вакуолі;

3.      Виберіть правильне визначення фагоцитозу:

а)      здатність клітини захоплювати рідкі речовини;

б)      здатність клітини захоплювати тверді частки;

в)      здатність клітини до амебоподібного руху;

г)       здатність клітини утворювати псевдоподії;

д)      здатність клітини до поділу.

4.      Визначте, як називається здатність клітини захоплювати рідкі частки:

а)      автотрофність;                       г) фагоцитоз;

б)      гетеротрофність;                   д) таксис.

в)      піноцитоз;

5.      Вкажіть, як називаються організми, що живляться органічними речовинами:

а)      гетеротрофні;                        г) гермафродити;

б)      автотрофні;                                    д) найпростіші.

в)      синантропні;

Опубліковано в Біологія
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.