загрузка...

Хімія. 8 клас. Контрольна робота.  Хімічний зв'язок і будова речовини

 

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну  відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали.  Загальна сума  балів – 2,5.

 

 1. Виберіть елемент, що має найбільшу електронегативність:

А) Na       Б)  Cl

В) Ba        Г) Cu

 

 1. Укажіть формулу речовини, у молекулі якої хімічний зв’язок утворився за рахунок двох спільних електронних пар:

А)  Br2                  Б) H2               

В)   N2                  Г) О2

   

 1. Укажіть  тип зв’язку, що утворений атомами з невеликою різницею електоронегативностей

А)  іонний

Б)  ковалентний неполярний

В)  ковалентний полярний

Г)  металевий

 

     4. Укажіть причину леткості речовин з молекулярною кристалічною граткою:

А)  наявність вільних електронів

Б)  незначна міцність ковалентного зв’язку

В)  висока полярність зв’язку в молекулі

Г)  слабкий зв’язок між молекулами

 

     5. Вкажіть число неспарених електронів  атому Карбону у збудженому стані

А) один     Б) два

В) три        Г) чотири

 

 1. Вкажіть, які орбіталі перекривають під час утворення молекули НBr:

А)   р і р             Б)   s  i  s

В)   s i  p             Г)  p   i d

 

  

 7.  Виберіть пару елементів, що найменш схильні до утворення йонного зв’язку

А)  Na   - Cl                  Б) S – O

В)   Al  - H                   Г)  Cs   - F

 

8.Укажіть тип кристалічної  ґратки метану СН4

А) атомна

Б) молекулярна

В) йонна

Г) металева  

 

 9.  Виберіть назву сполуки, у якій Нітроген виявляє ступінь окислення -3:

А) азот                            Б) калій нітрат

В) нітратна кислота      Г) амоніак

 

10. Виберіть визначення поняття “ковалентний зв’язок”

А) це взаємодія атомів або будь-яких інших частинок у речовині, яка зумовлює їхнє сполучення в молекулі чи кристалі.    

Б)  це  зв’язок, який утворюється за допомогою взаємодії йонів

В) це умовний заряд атому в речовині, Який виник би на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістилися б до більш електронегативного атому.

Г) це зв’язок, який утворюється за допомогою спільних електронних пар

 

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 вибери дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

 1. Укажіть елементи, між якими можливе утворення  ковалентного полярного зв’язку

А)  Магній              Б) Оксиген

В)  Фосфор             Г) Літій

 

 1. Укажіть назву речовин, що мають немолекулярну будову:

А) метан                                 Б)  натрій хлорид

В) барій сульфід                    Г) цукор

     

 1. Установіть відповідність між назвою речовини та типом кристалічної ґратки:

А. кухонна сіль

Б. Алмаз

В. Кисень

 1. Атомна
 2. Молекулярна
 3. йонна
 4. Металева

 

 

 1. Установіть відповідність між назвою хімічного елементу та максимальною кількістю зв’язків, яку він може утворювати за рахунок перекриття неспарених електронів:

 

Назва елементу

Максимальна кількість зв’язків

А. Флуор

Б. Сіліцій

В. Нітроген

Г. Сульфур

 1. шість
 2. п’ять
 3. чотири
 4. три
 5. один

 

 1.  Установіть відповідність між електронною формулою елементу та його вищим ступенем окислення:

 

Електронна формула елементу

Вищий  ступінь окислення

А. 1s22 s22 p6 3 s23 p6 3d34 s2

Б.  1s22 s2 p5

В.  1s22 s22 p63 s2

 1.  +5
 2.  +7
 3.  0
 4.  +2

 

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у  правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію,  у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга  - цифрі 2 тощо. Завдання оцінюється 2 балами.

 

 1. Розташуйте речовини у порядку збільшення ступеню окислення Хрому:

А)  Cr                      Б)  K2CrO                             

В)   KCrO2               Г)  CrCl2

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отримане вами число.

                     Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Обчисліть ступінь окислення Хлору у сполуці, масові частки (%) елементів у яких відповідно дорівнюють  К – 28,16;  С1 – 25,63,  О – 46,21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

 

Хімія. 8 клас. Контрольна робота . Хімічний зв'язок і будова речовини

 

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному  завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну  відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали. Загальна сума  балів – 2,5.

 

 1. Укажіть елемент, атом якого не утворює сполук

А) Au               Б)   He

В)  H                Г)   Hg

 

 1. Укажіть формулу речовини, у молекулі якої хімічний зв’язок утворився за рахунок трьох спільних електронних пар

А)  Br2                  Б) H2O               

В)   N2                  Г) CH4    

            

 1. Позначте причину високої твердості алмазу:

А)  ланцюгова будова молекули, де атоми Карбону зв’язані між собою то одинарними, то потрійними зв’язками, що чергуються.

Б) кожен четвертий атом Карбону утворює делокалізовану в межах всієї макромолекули систему хімічного зв’язку

В) кожен атом карбону з’єднаний міцними ковалентними зав’язками з чотирма сусідніми атомами.

Г)  щільне розташування циклічних молекул.

 

 1. Укажіть тип зв’язку, що утворений атомами з однаковою електронегативністю

А) ковалентний полярний

Б)  ковалентний  неполярний

В)  іонний

Г)  металевий

 

     5. Укажіть, до якого елементу зміститься електронна пара в молекулі води:

А) до Гідрогену

Б) до Оксигену

 

 1.  Вкажіть, які орбіталі перекривають під час утворення молекули NH3:

А)   р і р             Б)   s  i  s

В)   s i  p            Г)  p   i d

 

 1. укажіть пару атомів, яка має найбільш виражений йонний зв’язок:

А)  Na –Cl              Б)   Cl – Cl                   В)  O  - Cl               Г)   P - Cl   

 

 1. Укажіть тип кристалічної ґратки кухонної солі

А) атомна

Б)  молекулярна

В)  йонна

Г)  металева 

 

 1. Виберіть назву сполуки, у якій Сульфур виявляє ступінь окислення +6:

А) сірка                              Б) калій сульфід

В) барій сульфіт                Г) натрій сульфат  

 

10. Виберіть  визначення поняття “ступінь окислення”

А) це взаємодія атомів або будь-яких інших частинок у речовині, яка зумовлює їхнє сполучення в молекулі чи кристалі.    

Б)  це  зв’язок, який утворюється за допомогою взаємодії йонів

В)  це умовний заряд атому в речовині, який виник  на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістилися  до більш електронегативного атому.

Г)  це зв’язок, який утворюється за допомогою спільних електронних пар

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 виберіть дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами.  Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

 1. Укажіть елементи, між якими можливе утворення ковалентного полярного зв’язку

А)  Гідроген         Б) Кальцій

В)  Натрій            Г) Бром

 

     2. Укажіть назву речовин, що мають  молекулярну будову:

А) вода                                Б) алюміній нітрат

В)  літій оксид                    Г) йод

 

 1. Установіть відповідність між типом кристалічної ґратки  та загальними фізичними властивостями:

А. молекулярна

Б. атомна

В. йонна

 1.  діелектрики, тверді та крихкі речовини, мають високі температури плавління та велику міцність зв’язку
 2. крихкі речовини, є діелектриками, температура плавління – низька, мала міцність хімічного зв’язку
 3. речовини – діелектрики та напівпровідники,  мають дуже велику твердість, високу температуру плавління та велику міцність зв’язку.

 

 1. Установіть відповідність між електронною формулою елементу та його нижчим ступенем окислення:

Електронна формула елементу

Нижчий ступінь окислення

А. 1s22 s22 p5

Б.  1s22 s1

В.  1s22 s22 p6 3 s23 p2

 1.  –4
 2.  +1
 3.  –1
 4.   0

 

 1. Установіть відповідність між формулою речовини та кількістю хімічних  зв’язків в її молекулі

Формула речовини

Кількість хімічних зв’язків

А.  F2

Б.  CO2

В.  NH3

Г.   H2 O

 1. чотири
 2. два
 3. три
 4. один
 5. п’ять

 

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у  правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію, у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга   - цифрі 2 тощо. Завдання оцінюється 2 балами.

 

 1. Розташуйте речовини у порядку збільшення ступеню окислення Сульфуру:

А . сірка                  Б. сульфатна кислота

В. сірководень       Г. сульфур (ІV) оксид

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отримане вами число.

                     Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Обчисліть ступінь окислення Хрому у сполуці, масові частки (%) елементів у яких відповідно дорівнюють  Са – 26,53;  Сr – 35.37,  О – 38.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

Хімія. 8 клас. Контрольна робота . Періодичний закон і періодична система  хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атома

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному  завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну  відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали.  Загальна сума  балів – 2,5.

  

 1. Укажіть  кількість р-електронів на зовнішньому електронному шарі атома Сульфуру

а)  два               б) один

в) чотири          г) три

 

2. Укажіть кількість електронних шарів у атомі елементу № 30

а)  два               б) один

в) чотири          г) три

 

3. Визначте елемент, електронна формула якого має вигляд 1s22s22p2

а) Хлор       б) Оксиген

в) Флуор     г) Карбон

 

4. Виберіть елемент, атом якого має найменший радіус

а) Хлор          б) Гідроген

в) Флуор     г) Аргон

 

5. Укажіть молекулярну масу водневої сполуки елемента, розташованого в  5 групі  ІІІ періоду ПСХЕ

а)   28          б) 32

в)   16          г) 34

 

6. Виберіть елемент, атом якого має два неспарених електрони

а) Берилій     б) Магній

в) Сульфур   г) Алюміній

 

7. Укажіть кількість електронів на зовнішньому електронному шарі у Алюмінію

а)  два               б) один

в) чотири          г) три

 

8.Укажіть характеристику атому, що зменшується від Флуору до Йоду

а) радіус

б) електронегативність

в) число неспарених електронів

г) заряд ядра

 

9. Укажіть автора ядерної теорії будови атома

а) Паулі                 б) Резерфорд

в) Бор                     г) Мендєлєєв

 

10. Визначте характер  зміни основних  властивостей  у гідроксидів елементів головної підгрупи ІІ групи ПСХЕ (зверху вниз)

а) слабшають      б) посилюються

в) не змінюються

г) спочатку слабшають, потім посилюються

 

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 вибери дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами. Кожне завдання оцінюється в 1 бал.  Загальна сума балів – 5.

 

1.Укажіть кількість електронів і нейтронів у атомі  79Se

а) 46     б) 79     в) 45     г) 34

 

2. Виберіть елементи з найбільшою та найбільшою електронегативністю

а) Оксиген          в)Фосфор

б) Алюміній        г) Цезій

 

3. Установіть відповідність між символом елементу та числом неспарених електронів у його атомі

Символ елемента

 Число неспарених електронів

А)   F

1. один

Б)    Si

2. два

В)    N

3. три

 

4. чотири

 

5. п’ять

 

4. Установіть відповідність між електронною формулою елементу і його положенням в періодичній системі

Електронна формула елементу

Положення в періодичній системі

А    1s22s22p63s23p64s23d

1) 2 період,  ІІІ група

Б      1s22s22p1

2) 5 період, ІІІ група, головна підгрупа

В   1s22s22p63s23p64s23d10  1

3) 4 період, ІІІ група, головна підгрупа

 

4) 4 період, ІІІ група побічна підгрупа

 

5. Установіть відповідність між порядковим номером елементу та хімічними властивостями його вищого оксиду

Порядковий номер елементу

Хімічні властивості вищого оксиду

А) 30

1. основні

Б) 15

2. кислотні

В) 20

3. амфотерні

 

4.  кислотно-основні властивості

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію,  у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга  - цифрі 2 тощо. Завдання оцінюється 2 балами.

 

1. Встановіть взаємозв’язок між назвою елементу,  зарядом атомного ядра та числом енергетичних рівнів

Назва елементу

Заряд ядра атома

Число енергетичних рівнів

1. Іод

А   +4

п’ять

2. Хлор

Б   +17

два

3. Хром

В   +53

три

4. Берилій

Г   + 24

чотири

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отриману вами назву. Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Лужний метал масою 5,75 г. без залишку прореагував із водою. При цьому виділився газ об’ємом 2,8 літра. Визначте метал. Дайте йому характеристику за положенням  у ПСХЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

Хімія. 8 клас. Контрольна робота. Періодичний закон і періодична система  хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атома

 

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному  завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну  відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали.  Загальна сума  балів – 2,5.

 

1.Укажіть  кількість р-електронів на зовнішньому електронному шарі атома Сіліція

а)  два               б) один

в) чотири          г) три

 

2. Укажіть кількість електронних шарів у атомі елементу № 25

а)  два               б) один

в) чотири          г) три

 

3. Визначте елемент, електронна формула якого має вигляд 1s22s22p5

а) Хлор       б) Оксиген

в) Флуор     г) Неон

 

4. Виберіть елемент, атом якого має найбільший радіус

а) Натрій        б) Калій

в) Кальцій      г) Аргон

 

5. Укажіть молекулярну масу водневої сполуки елемента, розташованого в ІУ групі  ІІІ періоду ПСХЕ

а)   28          б) 32

в)   16          г) 44

 

6. Виберіть елемент, атом якого має один неспарений електрон

а) Берилій     б) Карбон

в) Нітроген    г) Алюміній

 

7. Укажіть кількість електронів на зовнішньому електронному шарі лужних металів

а)  два               б) один

в) чотири          г) три

 

8.Укажіть характеристику атому, що зростає від Літію до Флуору

а) радіус

б) електронегативність

в) число неспарених електронів

г) валентність у водневих сполуках

 

9. Укажіть автора ядерної теорії будови атома

а) Паулі                 б) Резерфорд

в) Бор                     г) Мендєлєєв

 

10.Визначте характер  зміни кислотних властивостей  у вищих оксидів елементів ІV  групи ПСХЕ (зверху вниз)

а) слабшають      б) посилюються

в) не змінюються

г) спочатку слабшають, потім посилюються

 

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 вибери дві правильні відповіді.  У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

1.Укажіть кількість електронів і нейтронів у атомі  81Br

а) 46     б) 81     в) 45     г) 35

 

2. Виберіть елементи з найбільшою та найменшою електронегативністю

а) Літій           в) Хлор

б) Флуор         г) Цезій

 

3. Установіть відповідність між символом елементу та числом неспарених електронів у його атомі

Символ елемента

 Число неспарених електронів

А)   С1

1. один

Б)  С

2. два

В)  Р

3. три

 

4. чотири

 

5. п’ять

 

4. Установіть відповідність між електронною формулою елементу і його положенням в періодичній системі

Електронна формула елементу

Положення в періодичній системі

А    1s22s22p63s23p64s23d

1) 3 період,  ІІІ група

Б      1s22s22p63s22p1

2) 4 період, ІІІ група, головна підгрупа

В     1s22s22p63s23p64s23d104p

3) 4 період, V група, А

 

4) 4 період, V група, Б

 

5. Установіть відповідність між порядковим номером елементу та хімічними властивостями його вищого оксиду

Порядковий номер елементу

Хімічні властивості вищого оксиду

А) 16

1. основні

Б) 13

2. кислотні

В) 3

3. амфотерні

 

4.  кислотно-основні властивості

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію,  у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга   - цифрі 2 тощо. Завдання оцінюється 2 балами.

 

1. Встановіть взаємозв’язок між назвою елементу,  зарядом  атомного ядра та числом енергетичних рівнів

Назва елементу

Заряд ядра атома

Число енергетичних рівнів

1. Карбон

А   +38

п’ять

2. стронцій

Б   +6

два

3. сіліцій

В   +29

три

4. купрум

Г   +14

чотири

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отриману вами назву металу.

                     Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Метал 2 групи масою 6 грам без залишку прореагував із розчином хлоридної кислоти. При цьому виділився газ об’ємом 5,6 літрів. Визначте метал. Дайте йому характеристику за положенням у ПСХЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

 

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали.  Загальна сума  балів – 2,5.

 

1.Укажіть формулу сілікатної кислоти

А) H2SO4             Б)  H2SiO3               В)  H3PO4             Г) H2CO3    

 

2. Укажіть ряд, у якому наведено формули тільки кислотних оксидів     

а) P2O5    CO2   SiO2    SO3

б) HCl     FeO   ZnO     NaOH

в)   K2O    BaO   Na2O   CuO   

 

3. Укажіть серед запропонованих речовин луг

а) Сu(OH)2       б) Al(OH)3         в)KOH          г)Mg(OH)2      

 

4. Укажіть, що утворюється унаслідок взаємодії кислоти з  сіллю

а)  нова кислота та нова сіль

б) основа та вода

в)  вода та кислота

г) сіль та основа

 

5. Укажіть класифікаційну приналежність солі складу NaHSO4

а) кисла сіль                                       в) комплексна сіль

б) основна сіль                                   г) середня сіль

 

6. Виберіть серед запропонованих оксидів  амфотерний

а) цинк оксид                в) сульфур (VІ) оксид

б) калій оксид               г) магній оксид

 

7. Вкажіть речовину, яка змінить забарвлення лакмусу на синій колір

а) сульфатна кислота                              в) калій  сульфат

б) вода                                                     г) калій гідроксид

 

8.  Укажіть, які метали не реагують із розчином хлоридної кислоти

а) Mg.   Zn.   Fe

б) Au      Pt    Ag

в) Na.     K     Ca

 

9. Вкажіть ряд, у якому наведено тільки  формули солей

а) BaSO4     H2S      SO3         

б) Na2 SO  Ca SO3    Mg І2

в) Zn СO    K2 SіO3   Al(ОН)3

 

10. Валентність кислотного залишку у фосфатній кислоті  дорівнює:

а) І                  б) ІІ                в) ІІІ             г) ІV

 

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 виберіть дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами.  Кожне завдання оцінюється в 1 бал.

Загальна сума балів – 5.

 

1. Укажіть речовини, взаємодія яких з розчином сульфатної кислоти призводить до утворення солі

а)  Hg                                 б) HgSO4

в)  HgO                              г) Hg(OH)2 

 

2. Виберіть назви сполук, що містять елемент кальцій

а) кухонна сіль                       б) крейда

в) їдкий натр                           г) гіпс

 

3.Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами  реакції

Вихідні речовини

Продукти реакції

А   СаО  +  Н2О

1.  сіль та вода

Б    SO3   +  Н2О

2.  сіль та кислота

В    Al(ОН)3  +  KOH 

3   основа

Г    K2 SіO3   + НС1

4   кислота

 

4. Установіть відповідність між формулою гідроксиду та його класифікаційною приналежністю:

Назва

Хімічна формула речовини

А   NaOH

1  нерозчинна основа

Б   Mg(OH)2

2   амфотерна основа

В   Al(OH)3

3   луг

 

4   амфотерна розчинна основа

 

5.  Установіть відповідність між типом хімічної реакції та її схемою:

Назва  типу хімічної реакції

Cхема хімічної реакції

А.  сполучення

1    K2 SіO3   + НС1

Б.   заміщення

2    SO3   +  Н2О

В.   розкладення

3    H2SO4 + Zn

Г.   обміну

4   Al(ОН)3 

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію,  у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга  - цифрі 2 тощо. Завдання оцінюється в 2 бали.

 

1.Установіть генетичну послідовність отримання кальцій карбонату з карбону.  Напишіть рівняння хімічних реакцій.

а) карбон                                           в)  кальцій карбонат

б) вуглекислий газ                           г)  карбонатна кислота.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть назву металу. Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Двовалентний метал масою 1,2 грами  без залишку розчинився у хлоридній кислоті.   При цьому витратилася кислота масою 3,65 грам. Визначте цей елемент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

Хімія. 8 клас. Контрольна робота. Основні класи неорганічних сполук

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну  відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали.  Загальна сума  балів – 2,5.

 

 1. Укажіть формулу ортофосфорної кислоти

А) H2SO4             Б)  H2SiO3               В)  H3PO4             Г) H2CO3    

 

2. Укажіть ряд, у якому наведено формули тільки основних оксидів     

а) CaO    CO2   MgO    Al2O3

б) HCl     FeO   ZnO     NaOH

в)   K2O    BaO   Na2O   CuO   

 

3. Укажіть серед запропонованих речовин луг

а) Сu(OH)2       б) Al(OH)3         в)NaOH          г)Mg(OH)2      

 

4. Вкажіть, що утворюється унаслідок взаємодії кислоти з основою

а) нова основа та нова кислота

б) сіль та вода

в)  сіль та кислота

г) сіль та основа

 

5.Укажіть класифікаційну приналежність солі складу MgOHCl

а) кисла сіль                                       в) комплексна сіль

б) основна сіль                                   г) середня сіль

 

6.  Виберіть серед запропонованих оксидів  амфотерний

а) алюміній оксид                в) сульфур (VІ) оксид

б) калій оксид                      г) магній оксид

 

7. Вкажіть речовину, яка змінить забарвлення фенолфталеїнового

а) хлоридна кислота                              в) натрій гідроксид

б) вода                                                     г) натрій хлорид

 

8. Вкажіть, які метали не реагують  із розчином купрум бромиду

а) Mg.   Zn.   Fe

б) Au      Pt    Ag

в) Na.     K     Ca

 

9. Вкажіть ряд, у якому наведено формули сульфатів

а) BaSO4     H2S      SO3         

б) Na2 SO  Ca SO3    Mg SO4

в) Zn SO    K2 SO4    Al2(SO4)3

 

10. Валентність кислотного залишку у нітратній кислоті  дорівнює:

а) І                  б) ІІ                в) ІІІ             г) ІV

 

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 виберіть дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами.  Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

1. Укажіть речовини, взаємодія яких з хлоридною кислотою призводить до утворення солі

а)  Cu                                 б) CuС12

в)  CuO                              г) Cu(OH)2 

 

2. Виберіть назви сполук, що містять елемент натрій

а) кухонна сіль                       б) крейда

в) їдкий натр                           г) гіпс

 

3.Установіть відповідність між вихідними речовинами та ознаками реакції

Вихідні речовини

Ознаки реакції

А) К2СО + НС1

1. Осад жовтого кольору

Б) AgNO3  +  НС1

2. забарвлення малинового кольору

В) AgNO3  +  H3PO4

3. Осад білого кольору

Г)  NaOH  + ф/ф

4. виділення газу

 

4. Установіть відповідність між назвою та хімічною формуклою

Назва

Хімічна формула речовини

а. Натрій оксид

1.  NaOH

б. Натрій фторид

2   Na2ZnO2

в. Натрій цинкат

3   Na2O

г. Натрій гідроксид

4   NaF

 

5.  Установіть відповідність між типом хімічної реакції та її схемою:

Назва  типу хімічної реакції

Умовна схема хімічної реакції

А.  сполучення

1    А+В=АВ

Б.   заміщення

2    АВ=А+В

В.   розкладення

3    АВ + С = СВ + А

Г.   обміну

4    АВ  + СД  =  АД + СВ

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію, у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга   - цифрі 2 тощо.

Завдання оцінюється в 2 бали.

 

1.Установіть генетичну послідовність отримання міді з купрум хлориду. Напишіть рівняння хімічних реакцій.

а) купрум хлорид                                  в)  купрум

б) купрум гідроксид                             г) купрум оксид.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть назву металу. Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Двовалентний метал масою 4 грами  розчинили у воді.  При цьому виділився водень об’ємом 2,24 літри. Визначте цей елемент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

 

1 рівень. Завдання 1-10 мають 4 варіанти відповідей. У кожному завданні тільки одна правильна.   Виберіть  правильну відповідь. Кожне правильно виконане завдання – 0,25 бали. Загальна сума – 2,5 балів.

 

 1. Оберіть продовження  речення: Молярний об’єм – це …

А) число часточок, яке міститься у певній порції речовини

Б)  маса часточок, яка міститься в певній  порції речовини

В) об’єм, який займає один моль газу за нормальних умов

Г) число Авогадро

 

2. Вкажіть число молекул, яке міститься у 3 моль крохмалю:

А) 6*1023 молекул                      Б) 12*1023 молекул

В) 18*1023 молекул                     Г) 24*1023 молекул

 

3.Вкажіть, чому дорівнює молярна маса вуглекислого газу

А) 22,4                                   Б) 100

В) 44                                      Г) 88

 

4. Вкажіть тиск, за  якого 1 моль газу займає  об’єм 22,4 літри

А) 760 мм.рт.ст.                                        Б) 2 атм.

В) 1000 мм.рт.ст                                        Г) 5 атм.

 

5. Вкажіть, чому дорівнює відносна густина вуглекислого газу  за воднем

А) 44                      б) 88

В) 16                       г) 22

 

 1. Вкажіть одиницю вимірювання молярної маси

А) моль/л                                             б) г/моль

В) литри                                               Г) грами

 

7. Вкажіть об’єм, який займають 2 моль повітря за нормальних умов

А) 11,2 л                                  Б) 22,4 л

В) 5,6 л                                    Г) 44,8 л.

 

8. Вкажіть, якій кількості речовини відповідає 30*1023 молекул брому

А) 1 моль                                б) 5 моль

В) 10 моль                              г) 15 моль

 

 1. Вкажіть, якою буквою позначається  молярний об’єм

А)   v                                                  Б) Vm

В)   M                                                 Г) ʋ 

 

10. Вкажіть  вірне твердження, що стосується поняття «молярна маса»

А) займає об’єм , який дорівнює 22,4 л.

Б) дорівнює відносній молекулярній масі речовини

В) містить 6,02*1023 молекул 

Г) показує відношення об’єму до кількості речовини

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 виберіть дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами.  Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

 1. Вкажіть  число молекул та загальне число атомів  у вуглекислому газі кількістю речовини 2 моль

А) 36*1023                       Б) 12*1023

В) 18*1023                       Г) 24*1023

 

 1. Вкажіть, який об’єм займає 1 моль  кисню  та яку масу він має?

А) 22,4                          Б) 44,8    

В)  32                            Г) 16

 

 1. Встановіть відповідність між масою газу та його кількістю речовини

Маса газу

Кількість речовини

А) 6,8 г. сірководню

1. 0,01 моль

Б) 1,6 г  кисню

2. 0,2  моль

 

3. 0,05 моль

 

 1. Встановіть відповідність між кількістю речовини гидрогенвмісної сполуки та кількістю атомів Гідрогену в ній

Кількість речовини

Кількість атомів Гідрогену в сполуці

А) 3 моль  Н2О

1.   36*1023                     

Б)  3 моль НВr

2.   18*1023                     

 

3.   12*1023                     

 

 1. Встановіть відповідність між  хімічною формулою газу та його відносною густиною за гелієм

Хімічна формула газу

Відносна густина за гелієм

А)  C2H2

1.       6

Б)   NO2

2.       11,5

В)  CO2

3.       11

 

4.       6.5

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію, у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга   - цифрі 2 тощо.

Завдання оцінюється в 2 бали.

 

 1. Встановіть послідовність характеристик  метану (СН4) :

відносна молекулярна маса → відносна густина за воднем → молярна маса → відносна густина за  киснем

А)   16 г/моль                                   Б) 16

В)    0,5                                             Г)  8

1

 

2

 

3

 

4

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отримане вами число.

                     Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Під час повного термічного розкладу калій перманганату, кількість речовини якого становила 0,5 моль, отримали кисень. Розрахуйте масу фосфор (V) оксиду, який можна отримати при спалюванні фосфору в цьому об’ємі  кисню.

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

Хімія. 8 клас. Контрольна робота . Кількість речовини. Розрахунки за хімічними рівняннями

 

1 рівень. Завдання 1-10 мають 4 варіанти відповідей. У кожному завданні тільки одна правильна.   Виберіть  правильну відповідь. Кожне правильно виконане завдання – 0,25 бали. Загальна сума – 2,5 балів.

 

1. Оберіть продовження речення: Кількість речовини – це…

А) число часточок, яке міститься у певній порції речовини

Б)  маса часточок, яка міститься в певній  порції речовини

В) об’єм, який займає один моль газу за нормальних умов

Г) число Авогадро

 

2. Вкажіть, яке число молекул міститься у 2 моль цукру

А) 6*1023 молекул                      Б) 12*1023 молекул

В) 18*1023 молекул                     Г) 24*1023 молекул

 

 1. Вкажіть, чому дорівнює молярна маса кальцій карбонату (г/моль)

А) 22,4                                   б) 100

В) 44                                      Г) 88

 

 1. Вкажіть, при якій  температурі ( за нормальних умов) 1 моль газу займає об’єм  22,4 літри

А) 0*К                                        б) 100*С

В) -273*К                                  г) 0*С

 

 1. Визначте відносну густину кисню за воднем

А) 32                      б) 64

В) 16                       г) 12

 

6. Укажіть, в яких одиницях вимірюється молярний об’єм

А) л/моль                                               б) моль/л

В) литрах                                               Г) моль

 

 1. Вкажіть, який об’єм займає 1 моль будь-якого газу за нормальних умов

А) 11,2 л                                  б) 22,4 л

В) 5,6 л                                     г) 44,8 л.

 

 1. Вкажіть, якій кількості речовини відповідає речовина, яка містить

 60*1023 молекул хлора.

А) 1 моль                                б) 5 моль

В) 10 моль                              г) 15 моль

 

9. Вкажіть букву, якою позначається молярна маса

А)   v                                                  Б) m

В)   M                                                 Г) ʋ 

 

10. Вкажіть, чому дорівняю відносна молекулярна маса повітря

А)   22,4                                 Б) 29

В)   32                                      Г) 44

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 виберіть дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами.  Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

 1. Вкажіть  число молекул та загальне число атомів у воді кількістю речовини 1 моль

А) 6*1023                       Б) 12*1023

В) 18*1023                     Г) 24*1023

 

 1. Вкажіть, який об’єм займає 2 моль водню та яку масу він має?

А) 22,4                          Б) 44,8    

В)  2                              Г) 4

 

 1. Встановіть відповідність між масою газу та його кількістю речовини

Маса газу

Кількість речовини

А) 1,4 г. азоту

1. 0,01 моль

Б) 1,6 г водню

2. 0,8  моль

 

3. 0,05 моль

 

 1. Встановіть відповідність між кількістю речовини гидрогенвмісної сполуки та кількістю атомів Гідрогену в ній

Кількість речовини

Кількість атомів Гідрогену в сполуці

А) 3 моль  Н2S

1.   36*1023                     

Б)  3 моль НС1

2.   12*1023                     

 

3.   6*1023                     

 

 1. Встановіть відповідність між  хімічною формулою газу та його відносною густиною за гелієм

Хімічна формула газу

Відносна густина за гелієм

А)  СН4

1.       4

Б)   SO2

2.       16

В)  SiO2

3.       15

 

4.       8

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію, у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга   - цифрі 2 тощо.

Завдання оцінюється в 2 бали.

 

 1. Встановіть послідовність характеристик  карбон (IV) оксиду:

відносна молекулярна маса → відносна густина за воднем → молярна маса → відносна густина за повітрям

А)   44 г/моль                                   Б) 44

В)  22                                                Г) 1,517

1

 

2

 

3

 

4

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отримане вами число.

                     Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Кисень, отриманий під час розкладання меркурій (ІІ) оксиду витратили на спалювання 48 грам сірки.  Визначте кількість речовини  меркурій (ІІ) оксиду, що розклався.

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

Хімія. 7 клас. Контрольна робота . Прості речовини – метали та неметали

1 рівень. Завдання 1-10 мають 4 варіанти відповідей. У кожному завданні тільки одна правильна.   Виберіть  правильну відповідь. Кожне правильно виконане завдання – 0,25 бали. Загальна сума – 2,5 балів.

 

1. Укажіть хімічний символ елементу Феруму

а) Os     б) О     в)Fe     г) F

 

2.  Укажіть відносну молекулярну масу заліза

а) 16   б)32   в) 48   г) 56

 

3. Укажіть, до складу якого білка входить Ферум:

а) курячого    б) міоглобіну             в) гемоглобіну

 

4. Укажіть, під час реакцій якого типу можна отримати кисень

А) сполучення    Б) розкладання   в) обміну   Г) заміщення

 

5. Вкажіть,  які реакції відбуваються при взаємодії кисню з речовинами

а) окислення

б) відновлення

 

6. Виберіть речення, в якому йдеться про Оксиген як про елемент

а) ....є складовою частиною повітря

б) Риби дихають розчиненим у воді .....

в) .... входить до складу мінералів.

 

7.Вкажіть  хімічну формулу залізної ожарини

а)   Fe         б)  FeO         в) Fe3О4 

 

8. Вкажіть, яку валентність може  мати Ферум у складних речовинах

а)   І та ІІ         б)  ІІ та ІІІ        в)  І та ІІІ

 

9. Вкажіть найбільше родовище залізних руд в Україні

А) Донбас                      Б) Криворізький басейн          В) Полісся

 

10. Масова частка Феруму у ферум (ІІІ) оксиді становить:

а)  77,8%      б) 70%     в) 79,4%

 

2 рівень. Завдання 11-15 мають на меті виявити відповідність. До кожного ряду, позначеного літерою, підберіть відповідний йому ряд, позначений цифрою. Кожне правильно виконане завдання – 1 бал. Загальна сума балів - 5

 

1. Установіть відповідність між фізичними властивостями кисню та галузями його застосування:

Фізичні властивості кисню

                            Галузі застосування

А) підтримує горіння

1. медицина, космонавтика,  підводне плавання, високогірний альпінізм

Б)  підтримує дихання

2. інтенсифікація металургійних процесів добування чавуну та сталі, як окисник в хімічний промисловості при добуванні сульфатної та нітратної кислоти, для зварювання та різання металів

 

3. при виконанні рятувальних робіт пожежниками, водолазні роботи

 

2. Установіть відповідність між вихідними речовинами та сумою коефіцієнтів в рівнянні реакції:

Вихідні речовини

Сума коефіцієнтів  у рівнянні реакції

А)   Fe  + S

 1.   3

б)    Mg +  O2

 2.   5

в)    Al +  O2

 3.   6

г)    Fe  + O2

 4.   9

 

 5.   12

 

3. Установіть відповідність між назвою речовини та формулою речовини

Назва речовини

                  Формула речовини

А.  гідроген пероксид

   1.  O2

Б.   вода

   2.  O3

В.   кисень

   3.  Н2O

 

   4.  Н2O2

 

4. Встановіть відповідність між умовами виникнення і припинення горіння

         

 

А)    умови виникнення горіння

1   нагрівання до температури займання 

Б)     умови припинення горіння

2   припинення доступу кисню

3   охолодження речовини до температури, нижчої за температури займання

4    утворення перешкоди доступу кисню з повітря

 

5. Установіть відповідність між типом хімічної реакції  та її рівнянням

                   Тип хімічної реакції

                    Рівняння

А) реакція сполучення

1.   2Н2O2→ 2Н2О + O2

Б) реакція розкладання

2.   СН4 + 2О2→ СO2   + 2Н2О

3.   S + O2→ SO2

 

3 рівень.   У завданні 16 розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю: перша дія має відповідати цифрі 1 в таблиці, друга – цифрі 2 і т.д.  За правильно виконане завдання – 2 бали.

 

1. Установіть  валентність елементів в оксидах. Розташуйте оксиди  у порядку зростання валентності елементів в них.

А) ZnО                                       Б) Li2О

В)  SiО2                                           Г) Al2O3

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

4 рівень. Завдання 17 передбачає виконання певних обчислень. Розв’яжіть задачу та запишіть отримане вами число. За правильно  оформлену та розв’язану задачу – 2,5 бали.

 

1. Обчисліть,  яка  речовина містить більшу частку Оксигену: ферум  (ІІІ) оксид чи  залізна ожарина?

 

 

 

 

 

Опубліковано в Хімія

 

Хімія. 7 клас. Контрольна робота . Прості речовини – метали та неметали

 

1 рівень. Завдання 1-10 мають 4 варіанти відповідей. У кожному завданні тільки одна правильна.   Виберіть  правильну відповідь. Кожне правильно виконане завдання – 0,25 бали. Загальна сума – 2,5 балів.

 

1. Укажіть хімічний символ елементу Оксигену

а) Os     б) О     в)Fe     г) F

 

2.  Укажіть відносну молекулярну масу кисню

а) 16   б)32   в) 48   г) 56

 

3. Встановіть, що відбувається з киснем у  процесі дихання

а) поглинається    б) виділяється             в) не використовується

 

4. Укажіть, яким способом доцільно  отримувати кисень у хімічній лабораторії

а)  шляхом розкладу калій перманганату

б) з рідкого повітря

в) розкладаючи меркурій (II) оксид

 

5. Вкажіть,  які речовини називають каталізаторами

а) які змінюють швидкість реакції

б) які не впливають на швидкість реакції

 

Опубліковано в Хімія
Сторінка 1 з 2
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.