загрузка...
Українська мова та література

Українська мова та література (194)Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. «Історія русів»

Мета: ознайомити школярів з історично-мемуарною прозою, дати їй загальну характеристику, з’ясуватиідейно-тематичне спрямування, художні особливості; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічнемислення, кругозір, уміння розповідати з відповідним коментарем, робити висновки; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати патріотизм, повагу до козаків — оборонців України, історичногоминулого рідного краю.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрети Б. Хмельницького, І. Мазепи, книжковавиставка «Козаки — оборонці України», репродукції картин українських художників з теми козаччини, тексти творів, дидактичний матеріал (тестовізавдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Фронтальне опитування

 • Хто такі козаки? Які твори художньої літератури вам відомі про цих мужніх захисників рідної землі?
 •  Охарактеризуйте Б. Хмельницького. Чим він здобув пошану і повагу українців?
 • Згадайте про причини Визвольної війни українського народу 1648–1654 рр., її перебіг.
 • У чому полягав воєнний союз України з Росією? Якими були його наслідки?
 • Що ви знаєте про літопис як літературний жанр?
 • Ким, на ваш погляд, були автори козацьких літописів?
 • Якою була політична ситуація в Україні після смерті Б. Хмельницького? (Звернення до репродукції картин, огляд виставки творів)

2. Вікторина-подорож «Розвиток української літератури, культури в ХІV–ХVІІ ст. 

·         Братства, які були найвпливовішими у протистоянні пансько-польській та католицькій агресії. (Львівське, Київське)

·         Гетьман — член братства. (П. Конашевич-Сагайдачний)

·         Майстер ювелірних справ і водночас перший, хто винайшовспосіб виготовлення друкарських форм із застосуванням рухомих літер, створив ручний словометний пристрій, сконструював друкарський прес. (Йоганн Гутенберг, Німеччина)

·         Навчальний заклад, який закінчили П. Величковський, І. Сковорода, Д. Гулак-Артемовський, І. Некрашевич. (Києво-Могилянська академія)

·          Шедевр друкарського мистецтва. («42-рядкова Біблія»)

·         Перші друковані книги в Україні. («Апостол», «Буквар», Біблія)

·         Фундатор постійного книгодрукування в Україні. (І. Федоров)

·         Центр українського книгодрукування в ХVІІ ст. (Київськалавра)

·         Що, на думку І. Вишенського, могло врятувати Україну відутисків Речі Посполитої, римсько-католицької церкви? (Православне віровчення)

·         Автор поеми «Іван Вишенський». (І. Франко)

·         Найулюбленіший літературний жанр І. Вишенського. (Посланіє)

·         Ідеологічна основа Ренесансу. (Концепції гуманізму та Реформації)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

Розмовляти з письменниками інших віків — майже те саме, що подорожувати.

                                                                                                                                  Р. Декарт

«Історія русів» є предтечею «Кобзаря». М. Драгоманов

1. Вступне слово вчителя про добу козаччини

Ознайомлюючись з літературою Київської Русі, ми з вами відзначили, що надзвичайно високого рівня досягло в ній літописання. Розвивався цей вид творчості й пізніше, в зовсім іншихісторичних умовах і обставинах. М. Драгоманов підкреслював,що літописи Київської Русі є прямими родоначальниками тиххронік-мемуарів, які було створено за козацьких часів. Водночаскозацько-старшинські літописи, які широко розповідають про визвольну боротьбу українського народу 1648–1654 рр.,— це явищеунікальне, багато в чому відмінне (і за змістом, і за формою) відлітописців київських, тобто староукраїнських.

Найповніше про Хмельниччину, життя народу в той період,його боротьбу за волю і незалежність розповідають літописи Самовидця, Григорія Грабянки та Самійла Величка. Вони, власне,і становлять вершину українського літописання ХVІІ–ХVІІІ ст.Автори їх — люди бувалі й досвідчені, за плечима яких ґрунтовна освіта в Києво-Могилянській академії, участь в описанихними епохальних подіях. Видатною пам’яткою кінця ХVІІІ ст. є ще анонімна «Історія русів», в якій знайшли відображення історичні події від часів давніх до 1769 р.

2. Загальна характеристика козацьких літописів

Проза давньої української літератури представлена творамиісторіографічного характеру, зокрема козацькими літописамиХVІІ–ХVІІІ ст. Писалися вони освіченими людьми, вихідцямизі старшинської верхівки. Основними джерелами були спогадисамих авторів, свідчення сучасників подій, давньоруські літописи та хронографи, праці чужоземних історіографів, літературніпам’ятки, народні думи, історичні пісні, перекази. Історичні відомості в козацьких літописах викладені в різних жанрових формах: публіцистичних нарисів, переказів та художніх оповідань,розміщених у хронологічному порядку без зазначених дат абостислих повідомлень за роками.

3. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи

3.1. «Літопис Самовидця».

3.1.1. Історія авторства і назви твору.

Серед козацьких літописів ХVІІ ст. чільне місце посідає анонімна праця (первинна назва її не збереглася). Видаючи цей рукопис у своїй друкарні, П. Куліш озаглавив його так: «ЛітописСамовидця про війни Богдана Хмельницького і про міжусобиці,які були в Малій Росії по його смерті». Досі ще достеменно невідомо справжнє ім’я людини, що ховалася за псевдонімом «Самовидець», є припущення, що це полковник Ф. Кандиба або підскарбій Р. Ракушка-Романовський, писар І. Биховець. Але можнавпевнено стверджувати, що автор літопису був козаком зі старшини, близьким до верхівки Війська Запорозького.

3.1.2. Виразне читання уривків з літопису «Року 1663», «Року 1677»з відповідним коментарем.

3.1.3. Тема твору: зображення подій Визвольної війни 1648–1654 рр.під головуванням Б. Хмельницького та післявоєнної доби.

3.1.4. Ідея: возвеличення Б. Хмельницького, його мудрості, сміливості, рішучості, винахідливості, людяності і водночас засудження тих, хто намагався підступним, зрадницьким шляхомзаволодіти гетьманського булавою після смерті видатного народного ватажка.

3.1.5. Основна думка: героїчні сторінки історичного минулогоє свідченням того, що народ повинен ушановувати видатнихоборонців рідної землі і зневажливо ставитися до ворогів — яквнутрішніх, так і зовнішніх.

3.1.6. Ідейний зміст твору.

У центрі розповіді — події війни та післявоєнної доби. Авторописує козацькі бунти (полк І. Золотаренка), вбивство гетьманаБрюховецького, події Переяславської ради; правильну політику,впроваджувану Хмельницьким (союз з кримським ханом проти поляків); зраду викупленого Хмельницьким з неволі І. Виговського і благородного Д. Многогрішного, що відмовився від гетьманства «як стара дівка від хорошого жениха». З жалем розповідає Самовидець про міжусобні чвари старшини козацької післясмерті Б. Хмельницького, марні намагання якось вийти з протекторату Росії.

 Г. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів великої руїни

Мета: ознайомити школярів з наступним програмовимтвором Г. Квітки-Основ’яненка, розкрити його ідейно-тематичне спрямування, особливості зображенняжиття українців за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі»; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення; вміння грамотно висловлювативласну думку, робити висновки; виховувати почуттяповаги до творчості Г. Квітки, інтерес до читання

художньої літератури, історичного минулого рідного краю, наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Г. Квітки-Основ’яненка, підручник, текст твору та фотоілюстрації до нього, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки), історична карта «Україна в добу Великої Руїни».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Конкурс «Найуважніший читач повісті Г. Квітки Маруся»

Завдання. Правильно відповівши на запитання, за першими літерами відповіді прочитайте прізвище автора цих рядків: «Читаючи повісті й оповідання Г. Квітки-Основ’яненка, я не раз плакав від щирого серця або реготав як той козак, до знемоги».

1. Подарунок Василя Марусі. (Горішки) 2. Творчий метод у літературі та мистецтві, що полягає в об’єктивному і всебічному відображенні дійсності. (Реалізм) 3. Літературний рід, до якого належить жанр повісті. (Епос) 4. Милосердним у творі «Маруся» письменник називає... (Бога) 5. Думка Г. Квітки, що виражена у творі, його ставлення до подій, явищ і людей — це... (Ідея) 6. Риса, яка притаманна всій родині Дротів. (Набожність) 7. Прізвище подруги головної героїні повісті. (Кубраківна) 8. Назва книги, яку читав Василь у церкві на Великдень. (Апостол) Відповідь:

 

Г. Квітка-Основ’яненко. Батько української прози. «Маруся» — перша українська повість нової української літератури

Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичнуспрямованість твору, ознаки сентименталізму; стисло охарактеризувати головних героїв твору; розвивати вміння виразно читати художню літературуі осмислено сприймати її зміст, грамотно висловлювати власні думки, спостереження, робити висновки; виховувати повагу до творчості митця рідного краю, високі почуття любові до людей, приро-ди, бажання допомогти ближньому.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Г. Квітки-Основ’яненка, книжкова виставкайого творів, фотоілюстрації про життя і творчістьмитця, підручник, текст повісті, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування уривків з домашнього твору учнів, які є,на їх думку, найбільш суттєвими, виразними.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Комбінований диктант «Наш славетний І. Котляревський»

·         Хто з митців слова так висловився про видатну постать Котляревського: Він світ новий словами відкрив, / Світ правди і добра, любові й волі? (Леся Українка)

·          Орлом могучим І. Котляревського називав... (І. Франко)

·         Образ автора «Енеїди» в художній літературі започаткував... (Т. Шевченко)

·         Автор повісті «Грозовий ранок», який правдиво створив образ Івана Петровича. (І. Пільгук)

·         «Слово І. Котляревського, немов фенікс із попелу, воскресло знову і голосно залунало по широких світах»,— так висловився про митця... (М. Коцюбинський)

·          Коперніком українського слова І. Котляревського назвав... (М. Рильський)

·          Кого вважають творцями сценічної слави «Наталки Пол- тавки»? (Корифеїв українського театру — Садовського, Саксаганського, Кропивницького, Старицького)

·         Російський актор, який своєю грою приверунв увагу критики того часу до п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка». (М. Щепкін)

·         Перший біограф І. Котляревського. (М. Стеблін-Камєнський)

·         Композитор, який написав музику для обох програмових творів Івана Петровича — «Енеїда», «Наталка Полтавка». (М. Лисенко)

·         Письменник, поезію якого було перероблено І. Котляревським для виконання пісні возним у п’єсі «Наталка Полтавка». (Г. Сковорода)

·          Кількість творів, що складають літературний доробок І. Котляревського. (П’ять: 1 поема, 2 оди, 1 драма, 1 водевіль)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

 

Г. Сковорода. Біблійна основа творчості. «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми

Мета: дослідити й осмислити основи Біблії у творчостіГ. Сковороди; опрацювати зміст програмового філософського трактату; вміти коментувати смисл афоризмів письменника; розвивати логічне та образнеемислення, навички осмисленого сприйняття філософських понять і афоризмів, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження;формувати світогляд школярів; виховувати пошану до народної моралі, прагнення дотримуватисяїї норм; прищеплювати відповідальність за доручену справу.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Г. Сковороди, Біблія, міні-виставка філософських творів митця, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Заслуховуються усні твори-мініатюри школярів «Місто очимаГ. Сковороди». Стисле обговорення їх змісту. Підведення підсумків.

2. Міні-конкурс на кращого виконавця напам’ять поезії Г. Сковороди «Всякому городу — нрав і права». Визначення переможців заходу.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературознавчий конкурс «Мандрівники»

Завдання: подорожуючи сторінками книг Г. С. Сковороди,пізнай його твір за поданим уривком.

 • Той безперервно стягає поля, / Сей іноземних заводить телят. («Всякому городу— нрав і права»)
 •  Веселість серця — життя для людини. («Бджола та Шершень»)
 • О, когда бы же мне в дурні не пошитись… («De Libertate») «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним». («Бджола та Шершень»)
 •  «...Тело человеческое видно, но прощающій і содержащій оно ум не виден». («Начальная дверь...»)
 • «І рід, і багатство, і чин, і споріднення, і тілесні принади, й науки не спроможні утвердити дружбу». («Собака і Вовк»)
 • «Прежде всех отца і мать почитай і служи им. Они суть видимое портреты того невидимого существа, которое тебе столько одолжает». («Начальная дверь...»)
 • «Роби те, до чого народжений, будь справедливий і миролюбний громадянин, і досить з тебе». (Афоризм)
 • Ах, не златое, если сравнить злато, / Против вольности еще оно блато. («De Libertate»)
 •  Я ж у полоні нав’язливих дум: / Лише одне непокоїть мій ум. («Всякому городу нрав і права»)
 •  «Найбільше ж не подобається нам дзеркало душі твоєї — хитрий погляд твій...» («Собака і Вовк»)
 • «Коли є червінець, навіщо бажати, щоб і гаманець був золотий». (Афоризм)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

2. Фронтальне опитування

 • Що кожний розуміє під словом «Біблія»? У чому її призначення.
 • Для чого у творах художньої літератури використовуються біблійні легенди та притчі?
 • У чому вбачив смисл життя Г. Сковорода і що з цього приводу зазначено в Біблії?
 •  Чи спроможний кожний із вас пізнати себе, виявити свої задатки і в результаті цього обрати в майбутньому вид практичної діяльності? Відповідь стисло вмотивуйте.
 •  Чим твори Г. Сковороди є актуальними зараз?

 Зв’язне мовлення. Контрольний твір-роздум

Мета: вдосконалювати вміння учнів писати твори-роздуми на запропоновану тематику, яка охоплює знанняучнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури (І. Котляревського «Енеїди»,«Наталка Полтавка»; Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся», «Конотопська відьма»); розвивати пам’ять,увагу, спостережливість, уміння грамотно викладати в письмовій формі власні думки, мотивувати своїсудження, наводити переконливі аргументи, робитивисновки; виховувати повагу до митців слова; прищеплювати працелюбність, сумлінне ставлення дотворчої діяльності, інтерес до її наслідків.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання: портрети І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, бібліотечка-виставка, фотоілюстрації до творів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Міні-круглий стіл. Обговорення питань

·         Якими творами художньої літератури ви захоплюєтеся? Відповідь умотивуйте.

·          Що спонукає людину писати і в результаті цього отримувати насолоду?

·          У чому цінність того чи іншого учнівського твору-роздуму?

·          Що необхідно враховувати під час підготовки до письмової роботи?

·         Чому так важливо грамотно викладати власні думки, спостереження, своє бачення на подію, проблему, вчинки героїв тощо?

·          Який твір, на ваш погляд, буде цікавим і актуальним?

ІІІ. Емоційна готовність учнів перед виконанням творчої роботи

«Мікрофон»: я бажаю всім...

ІV. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

 

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.