загрузка...
Середа, 29 квітня 2015 11:21

ДПА. 2014. Історія України . 11 клас. Відповіді. ВАРІАНТ №15

Автор 
Оцініть матеріал!
(10 голосів)

— ВАРІАНТ №15 —

 

1.   Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?

 

А Наступ Червоної армії в січні-травні

 

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Прийняття Верховною Радою України Конституції України

2 Ухвалення Верховною Радою України Закону України «Про Збройні сили України»

3 Вступ України до Ради Європи

4 Обрання Леоніда Кучми Президентом України на перший термін

 

Б 2, 4, 3, 1

 

3. Який з плакатів було створено в 1935—1936 рр.?

 

Б

4. Які з тверджень характеризують соціально-економічне життя УРСР у другій половині 70-х — на початку 80-х років ХХ ст.?

1 Подолання відмінностей між умовами праці та побуту в селі та місті

2 Швидке зростання міського населення у зв’язку з розвитком ін­дустріальних галузей

3 Оплата праці робітників не враховувала реальних економічних показників, як це було в країнах з ринковою економікою

4 Тривалі заборгованості за виплатами заробітної платні бюджетни- кам: службовцям, учителям, лікарям тощо

5 Масова трудова еміграція українців в країни Європи, зокрема Італію, Португалію, Грецію

 

В 2,  3            

 

5. У яких твердженнях ідеться про Бориса Патона?

1 Створив наукову школу в галузі теоретич­ної кібернетики; заснований ним Інститут кібернетики НАН України (1962 р.) сьо­годні носить його ім’я

2 Під керівництвом цього вченого розробле­но найбільший у світі чотиримоторний транспортний літак Ан-124 «Руслан» (пер­ший рейс відбувся 09.01.1986 р.)

3 П’ять десятиліть (від 1962 р. й до сьогодні) очолює Національну академію наук Украї­ни - вищу наукову установу України

4 Першим у СРСР здійснив протезування мітрального клапана серця (1963 р.), а згодом уперше у світі застосував анти- тромботичні протези серцевих клапанів

5 В Інституті електрозварювання, який очолив цей учений, у дру­гій половині 1950-х років винайдено спосіб дводугового швидкіс­ного зварювання труб великого діаметра для магістральних на­фто- і газопроводів

Ж 3, 5

 

6. Коли було ухвалено документ, уривок з якого наведено?

«Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закав­казька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР -

Грузія, Азербайджан і Вірменія) укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу - “Союз Радянських Соціалістич­них Республік”...»

 

30 грудня 1922 р.

7. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не залишити нікого в селі. Були складе­ні списки і розіслані повідомлення, в яких говорилося: “Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи”. На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей... Втечеш ти - сім’я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загони­ти до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні»

 

Остарбайтери.

8. З відомих вам наслідків реформування сільського господарства за доби «відлиги» запишіть два

 

Наслідки реформування сільського господарства за доби «відлиги»:

1) поліпшення становища селян унаслідок підвищення закупі­вельних цін на сільськогосподарську продукцію;

2) загострення кризових явищ у сільському господарстві внас­лідок непродуманих експериментів (масове впровадження кукурудзи) та екстенсивних методів господарювання — вве­дення в господарський обіг нових земель.

 

9.   Порівняйте явища та процеси, характерні для соціально-економіч­ної політики радянської України за доби «воєнного комунізму» та непу.

 

Явища та процеси, характерні для соціально-економічного роз- витку України за доби «воєнного комунізму» та НЕПу:

Спільне

Державне регулювання економіки.

Відмінне

1.   Націоналізація промисло­вості.

2.   Ліквідація товарно-грошо­вих відносин, спроба замі­нити їх прямим товарообмі­ном.

3.   Введення загальної трудо­вої повинності.

4.   Запровадження продроз- кладки.

1.   Часткова денаціоналіза­ція підприємств, передача в оренду дрібних і частини середніх.

2.   Дозвіл приватної торгівлі.

3.   Скасування загальної трудо­вої повинності.

4.   Запровадження єдиного сільськогосподарського по­датку.

 

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

З інтерв’ю Августина Волошина кореспонденту чеської газети

«Так, справді, всі три народи - чехи, словаки й українці - є по мові близькі та без більших труднощів можемо порозумітися. Відносно цього пригадую собі одну цікаву подію з року 1919, яка стверджує нашу мовну спорідненість. Президент Масарик не міг вийти з дива, як ми взаємно розуміємося, навіть підозрював мене, що я говорю теж і по-чеськи. Була це, однак, наша українська мова, якою гово­рить населення Карпатської України. Що нас, крім цього, ще зв’язує? Двадцятиліття спільного державницького життя мусило залишити якісь сліди. Тільки сліпі та несправедливі не можуть видіти тих зв’язків нашого приятельства та взаємності. Ми, укра­їнці, тільки зискали цим, це доказує наше шкільництво та різні освітні корпорації.

Але є тут, крім цього, ще інша реальна підстава нашої взаємності, а це федеративний лад нашої держави. Нас зв’язує географічна конфігурація, спільна західна культура, господарські зв’язки, і само собою розуміється, що і слов’янство. Погоджуюся з тим, що наша федерація є пробним каменем практичного, справедливого співжиття слов’янських народів. Я є переконаний, що ми цей іспит видержимо і дамо так приклад для інших. Нашу взаємність у республіці я характеризував би ще так: ми зжилися, це я сам відчуваю, я в Празі завжди дома, як між своїми. Я міг би навести багато доказів щодо доброї волі чехів, були і є й досі зносини справ­ді братерські...

І в наступному році буде мати влада Карпатської України повні руки праці. На політичному горизонті наближаються соймові вибори. Будуть проведені за п’ять місяців, як то закон приписує, я є переконаний, що українська національна думка вийде з виборів переможною - побідительницею, сойм буде мати українську біль­шість. Покладаємося теж і на чехів. Гарний початок співпраці українців і чехів у Карпатській Україні зробили недавно обидві народні ради - чеська і українська. Їхні функціонери багато дечо­го об’яснили, договорилися на співпраці, і це може бути добрим підкладом для дальшої співпраці обидвох народів. У шкільництві потребуємо багато шкіл та класів, будемо наше шкільництво поширювати, народ це добре розуміє, дві депутації передучера тут просили владу, щоб зорганізувала дві горожанські школи на селі. Український Університет хочемо перенести з Праги до Хуста. Признаємо, що Український Університет багато виконав у Празі, але ліпше його мати в серці народу.

Будуємо нову Карпатську Україну та її головне місто, яким прав­доподібно буде Хуст. Ведемо вже переговори про побудовання біля ста помешкань для державних службовців. На просторі між Зам­ковою горою і залізничним двірцем побудуємо нову урядничу дільни­цю, наше хустське Ґалаґо. Побудуємо там палац уряду, універси­тет, кате ралю, домівки для студентів, музей, український народ­ний театр.

Буде це модерна дільниця з широкими вулицями. У наступному році з весни розпочнемо будувати залізничну лінію впродовж Кар­патської України через Перечин, Сваляву до Хуста. Рахуємо при тому на чеський капітал і чеські технічні сили. Правда, зголошу­ється й чужий капітал. Будемо підпирати туристичний рух, а це нас ще більше зблизить із Заходом і з Чехією. Український народ є релігійний, і будемо його виховувати у вірі в Бога. З щирого серця бажаю державі чехів, словаків і українців, щоб у новім році всебічно закріпила свою внутрішню структуру. Я вірую в її добру господар­ську, культурну й соціальну будучність. Що переказую чехам на Заході? Щоб між ними й українцями настали найбільші приятель­ські зносини»

 

Відповідь

1. Автор наведеного інтерв’ю — Августин Волошин український політичний, культурний, релігійний діяч Закарпаття, прем’єр-міністр автономного уряду України, згодом президент цієї держави. Інтерв’ю чеській газеті дано з приводу проголошення автономії Карпатської України  у жовтні 1938 року.   

2.   А. Волошин стисло викладає програму політичного економічного і культурного будівництва, яку уряд Карпатської України має намір здійснювати. Він висловлює тверду впев­неність у можливості уникнути міжнаціональних конфліктів

у федеративній Чехословаччині. Незважаючи на складну зовнішньополітичну ситуацію в тогочасній Європі А. Воло­шин сповнений оптимізму щодо майбутнього новоствореної української держави.

3.   Цінність наведеного документу як історичного джерела поля­гає в тому, що він є свідченням безпосереднього й активного учасника подій, який очолював державотворчі процеси в Кар­патській Русі. Незважаючи на короткий термін існування Кар­патської Русі, проголошення незалежної держави мало важ­ливе історичне значення, ще раз засвідчивши твердий намір українського народу боротися за створення власної держави.

Переглядів 5250 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.