загрузка...
Вівторок, 07 травня 2013 18:47

Людина і світ. 11 клас. Конспект уроку. Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму

Автор 
Оцініть матеріал!
(5 голосів)

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму


Мета: ознайомити учнів з основними функціями та завданнями соціальної мобільності як невід’ємної частини культури сучасно¬го, демократичного суспільства; продовжити формування умінь і навичок аналітичної роботи учнів з джерелами інформації; спри¬яти виробленню навичок дослідницької роботи; сприяти соціальній адаптації учнів, розкриваючи роль професії як «соціального ліфта».
Тип уроку: комбінований.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент уроку
Повідомлення теми та мети уроку.
II. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда
1. «Все наше життя — це рух вперед, до мети». Як ви розумієте ці слова?
2. А які цілі перед собою ставите ви?
3. Кожен з вас хоче бути успішним. Як же цього домогтися?
III. Вивчення нового матеріалу
Мабуть, повністю готових рецептів успіху немає, але сьогодні на уроці ми з вами спробуємо відповісти на дуже важливі питання.
1. Що допомагає людині посісти більш високу соціальну позицію в суспільстві?
2. Як знайти своє покликання, стати успішним?
У вас на партах є аркуші, на яких ви протягом уроку спробуєте записати умови успішності для себе.
Характеризуючи будь-яке суспільство, ми звертаємо увагу на форми об’єднання людей: це групи, спільноти, які складають дуже важливу, соціальну сферу.
Запитання
1. Яка наука вивчає соціальну сферу життя суспільства?
2. Що означає поняття « соціальна диференціація » ?
3. Соціальне розшарування властиве будь-якому суспільству?
4. Якими бувають види соціальної диференціації?
5. Чи можна усунути соціальну диференціацію?
Учитель називає теорії щодо усунення соціальної диферен¬ціації.
Марксизм — усунення соціальної нерівності за допомогою змі¬ни економічної системи.
Інша точка зору — розшарування зла, якого не можна уникну¬ти, з ним необхідно змиритися.
Ще одна позиція: нерівність — позитивне явище. Воно спону¬кає людей прагнути вдосконалення суспільних відносин. Соці¬альна однорідність — загибель суспільства.
Запитання
1. Яка з наведених точок зору імпонує вам більше?
2. Як ви розумієте соціальну рівність?
Таким чином, соціальна рівність — це рівність пе¬ред законом, рівність прав і можливостей.
Разом з тим рівність можливостей не передбачає рівних ре¬зультатів. Документи ООН передбачають завдання створити рівні можливості для забезпечення добробуту нинішніх і майбутніх по¬колінь.
Бесіда
1. Що є елементами соціальної структури суспільства? (Класи, страти)
2. Назвіть критерії, покладені в основу поділу суспільства на страти.
3. А чи можлива зміна свого місця в суспільстві?
4. Яким чином це відбувається?
5. Чи завжди суспільство створює можливості, щоб людина мала змогу перейти з однієї соціальної групи до іншої?
 Соціальна мобільність
Таланти народжуються в усіх соціальних верствах і класах. Якщо не існує бар’єрів для соціального руху, можна передбачити велику соціальну мобільність, коли деякі люди швидко досягають високого соціального статусу. Усі переміщення людини або соці¬альної групи становлять процес соціальної мобільності.
Соціальна мобільність — це зміна місця, яке посідають людина або група людей у соціальній структурі.
Одним із перших визначення соціальної мобільності дав відо¬мий соціолог Пітірім Сорокін.
Соціальна мобільність — це будь-який перехід інди¬віда, групи або соціального об’єкта, або цінності, створеної або модифікованої завдяки діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої, в результаті чого соціальне становище ін¬дивіда або групи змінюється.
Розрізняють декілька типів соціальної мобільності:
1. Вертикальна мобільність — сукупність взаємодій, які сприя¬ють переходу індивіда з одного соціального шару в іншій. Графічно вертикальну мобільність позначають |.
2. Горизонтальна — перехід індивіда від однієї соціальної позиції до іншої, що перебуває на тому самому рівні (наприклад, зміна місця проживання, перехід з однієї сім’ї в іншу, з однієї релі¬гійної групи в іншу). В усіх випадках індивід не змінює соціаль¬ного шару, до якого належить. Графічно горизонтальну мобіль¬ність позначають .
Одним із прикладів вертикальної соціальної мобільності може бути життя і творчість знаменитої французької співачки Едіт Піаф. Її народження було насмішкою: мати співачка народила її просто на тротуарі, поки батько шукав візника. Першою пелюшкою май¬бутньої зірки Едіт Джованні Гасьон — таке справжнє ім’я Едіт Пі¬аф — стала шинель поліцейського. Її виховувала бабуся, що мала пристрасть до алкоголю. Із 8 років Едіт стала допомагати батькові, виступаючи на вулиці. Вона пізнала все: голод, злидні, презирство, смерть малолітньої дочки... Проте не розгубила свій талант, змог¬ла вийти на сцену, навчилася співати під акомпанемент, створила свій репертуар і... стала знаменитою. На сцену Едіт завжди вихо¬дила в чорній сукні, і на фоні плаття її руки, чудові, витончені, які вона піднімала під час співу, пурхали наче метелики. Публіка за¬хоплювалася нею — до Піаф прийшли гроші і слава. Едіт зуміла із найнижчих верств суспільства переміститися нагору. Але це аж ні¬як не казка про попелюшку. Співачці довелося виявити силу волі, твердість характеру. Вона багато працювала, щоб досягти успіху.
Отже, суспільство може підвищувати статус одних індивідів і знижувати статус інших.
Завдання
Зобразіть графічно у зошиті вертикальну та горизонтальну мо-більність за такими позиціями:
а) зміна професії: робітник став інженером (І);
б) переїзд з одного міста в інше без зміни професії (—►);
в) підвищення кваліфікації в рамках однієї професії, наприклад, інженер — провідний інженер (І);
г) підвищення рівня освіти (технік, здобувши вищу освіту, став начальником цеху) (І);
д) пониження в посаді (І).
Шляхи, якими відбувається переміщення людей з одних со¬ціальних груп до інших, називають каналами соціаль¬ної мобільності, чи соціальними ліфтами.
Прикладами можуть бути: армійська служба, здобуття освіти, оволодіння професією, укладання шлюбу, придбання власності.
Надзвичайно актуальним сьогодні для вас може стати роль май-бутньої професії як «соціального ліфта». Вибравши гуманітарний профіль, ви вже визначаєте, що ваша професія буде у сфері взаємин людина-людина. Вивчаючи тему соціальної мобільності, можна за-мислитись над тим, чи користується попитом обрана вами професія в нашому місті, чи ви будете пропонувати свої професійні здібності на ринку праці в іншому місті або регіоні.
Соціальна мобільність залежить від структури суспільства і від самого індивіда.
Приклади «закритого» суспільства з низькою соціальною мо¬більністю — патріархальне, традиційне суспільство, касти в Індії та деяких країнах Африки, замкнені групи, обмежений доступ до статусної групи.
Індустріальне, «відкрите» суспільство характеризується висо¬кою соціальною мобільністю. У такому суспільстві немає заборон на професії, шлюби, зміну місця проживання.
Соціальна мобільність в межах одного суспільства на окре¬мих етапах його розвитку (революції, війни, реформи) може бути різною.
Запитання
— Що в соціальній мобільності залежить безпосередньо від лю¬дини?
Перевірка завдання, отриманого учнями на початку уроку
Скласти умови успішності для себе.
 Соціальна комунікація
Соціальна комунікація (англ. зосіаі соттипіса- Ііоп) — це обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо.
Цей обмін зумовлений цілим рядом соціально значущих оці¬нок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкуван¬ня, прийнятих у даному суспільстві.
Можна виділити декілька основних підходів до розуміння сут¬ності соціальної комунікації в сучасній науці. Зокрема, комуніка¬ція розглядається як:
• механізм, завдяки якому забезпечується існування та розвиток людських відносин, який включає в себе всі розумові символи, засоби їх передачі у просторі та збереження у часі (Чарльз Кулі);
• обмін інформацією між складними динамічними системами та їх частинами, які здатні приймати інформацію, накопичувати її та перетворювати (Аркадій Урсул);
• інформаційний зв’язок суб’єкта з тим чи іншим об’єктом (Мой- сей Каган);
• спосіб діяльності, який полегшує взаємне пристосування лю¬дей (Тамотсу Шибутані);
• акт передання інформації від мозку однієї людини до мозку ін¬шої (Пол Сміт, Кріс Беррі,Алан Пулфорд);
• специфічний обмін інформацією, процес передання емоційного та інтелектуального змісту (.Андрій Звєрінцев, Альвіна Панфі- лова).
Виділяють три основні (базові) функції соціальної комунікації.
1. Інформаційна функція означає, що завдяки соціальній кому¬нікації в суспільстві передається інформація про предмети, їх властивості, явища, дії та процеси.
2. Експресивна функція визначає здатність соціальної комуніка¬ції передавати оціночну інформацію про предмети або явища.
3. Прагматична функція означає, що соціальна комунікація є за¬собом, який спонукає людину до певної дії та реакції.
Комунікація походить від лат. соттпипісаііо — єдність, пе¬редання, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом соттипісо — роблю спільним, повідомляю, з’єдную.
Поняття «комунікація» може вживатись у декількох зна¬ченнях:
соціальна комунікація, спілкування між людьми та іншими со-ціальними суб’єктами;
телекомунікації, або зв’язок за допомогою технічних засобів; певна система, за допомогою якої забезпечують сполучення між віддаленими об’єктами, наприклад: підземні комунікації, транспортні комунікації, каналізаційні комунікації тощо.
Комунікативність (лат. соттипісаііо — зв’язок, по¬відомлення) — сукупність істотних, відносно стійких влас¬тивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню ін¬формації.
IV. Підсумок уроку
Висновки
1. Соціально мобільність необхідна, тому що служить невід’ємною частиною культури в будь-якому сучасному індустріально роз-виненому суспільстві.
2. За умов сучасного відкритого суспільства від вас самих зале¬жить, яким буде ваше місце у суспільстві, до якої соціальної групи ви належатимете.
3. Доклавши зусиль ви зможете змінити соціальне становище, пе-реміститися з однієї сходинки соціальної драбини на іншу.
Практичне завдання
Учням пропонується скласти сенкан з основними поняттями уроку:
соціальна мобільність; соціальний статус: соціальний ліфт.
V. Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. На прикладі своїх батьків, дідусів і бабусь, знайомих покажіть, як змінилося їхнє соціальне становище. Із якими чинниками
(здобуття освіти, переїзд із села до міста зростання або скоро¬чення доходів) були пов’язані ці зміни?
3. Який канал соціальної мобільності ви вважаєте найбільш при¬датним для себе? Відповідь аргументуйте.

Переглядів 10886 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.